Tilskudd folkehelsetiltak

Sammen kan vi skape god folkehelse! Det lyses ut midler til tiltak som bidrar til god folkehelse i kommunen.

barn_i_fjera.jpg

Strategisk folkehelseteam i kommunen har besluttet at deler av tilskuddsmidler til folkehelsearbeidet i 2015 og 2016 lyses ut. Hamarøy kommune har inntil 200 000 kr å fordele i 2015 og inntil 200 000 kr å fordele i 2016 til tiltak som bidrar til god folkehelse i kommunen. De som kan søke er lag og foreninger, skole/oppvekstsenter, SFO, barnehage samt basisteam for barn og ungdom.

Tiltakene må være rettet mot minst ett av følgende punkter:

 • Psykisk helse hos ungdom
  Tiltak som forbedrer den psykiske helse hos ungdom gjennom å styrke kulturtilbudet for ungdom. Det kan være tiltak rettet mot kulturskolen, kulturarrangement, kulturtransport eller steder hvor kulturkort for ungdom bør kunne brukes. Tiltak som gir sosiale møteplasser eller et fysisk aktivitetstilbud for denne gruppen. Eller et forslag du/dere mener er med på å forbedre den psykiske helsen hos ungdom.
 • Utjevning av sosial ulikhet i helse
  Tiltak for familier under fattigdomsgrense. Dette kan være ulike tiltak som eksempelvis feriereiser, kulturtilbud med differensierte priser, bruk av kulturkort for ungdom, inkludere alle barn og unge i idrettslag, lån av utstyr via utstyrssentral eller andre tiltak du/dere mener er med på å utjevne sosial ulikhet i helse.
 • Lavterskel aktivitetstilbud i bo- og nærmiljø
  Aktivitetstiltak rettet mot målgrupper som faller utenfor eksisterende aktivitetstilbud, med særlig vekt på barn og unge.  Eksempler på dette kan være treningskontakt, aktivitetskontakt, eller et annet tiltak du/dere mener er et lavterskel aktivitetstilbud i bo- og nærmiljø.

Søknad
Søknaden må inneholde følgende:
Beskrivelse av tiltak, fremdrifts- og finansieringsplan og søknadssum.
Søknad sendes til: postmottak@hamaroy.kommune.no
Søknadsfrist: 15. september 2015

Kontaktperson: folkehelsekoordinator Ingrid Bergande, tlf. 995 55 036, epost: ingrid.bergande@hamaroy.kommune.no   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
 • Sist oppdatert den 25.08.2015