Tilskudd til etablering i egen bolig

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån. Målgruppe er Personer med nedsatt funksjonsevne Flyktninger Sosialt vanskeligstilte Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning. Søknaden skal skrives på skjema HB 7.S.13. Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen tre uker. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

Målgruppe

 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Flyktninger
 • Sosialt vanskeligstilte

Kriterier/Vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Retningslinje

Tilskudd til tilpasning av bolig

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke elektronisk (se lenken under) eller skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Søknadsskjema

Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Leder: Siv Reidun Sandnes
 • Telefon: 75 76 50 14
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

14.12.2016 09:15

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 14.12.2016