Tilskudd til ferie

Ved tildeling av tilskudd vil søknader bli vurdert ut fra ett eller flere av følgende kriterier:

 • Eneforsørgere går foran familier der begge foreldrene deler omsorgen
 • Antall barn under 18 år
 • Hovedforsørger har vært uten arbeid de siste 6 mndr dvs langtidsledig
 • Hovedforsørger mottar arbeidsavklaringspenger som hovedinntektskilde
 • Hovedforsørger mottar introduksjonsstønad som hovedinntektskilde
 • Hovedforsørger har jevnlig behov for supplerende økonomisk bidrag fra NAV

  Som folkehelsekommune vil kommunen prioritere søknader der familien samlet eller enkeltvis planlegger ferier som stimulerer til fysisk aktivitet, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

  Søknadsskjema  
  Sendes til: NAV Hamarøy, 8294 Hamarøy