Hamarøy kommunestyre vedtok den 21.03.2018 Detaljregulering for E6 Merkforbakken, plan-ID 201503, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. 

Planen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Hamarøy kommune. Planområdet ligger ved Sommarset i Hamarøy kommune, mellom Innhavet og Dragskrysset.  Målsettingen er å etablere en ny veg for E6 som øker framkommeligheten og som ivaretar trafikksikkerhet og miljø på en god måte. Prosjektet er nevnt i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 og er tatt inn i siste 6 års periode.

Vedtatt plan og tilhørende dokumenter kan sees i kommunens digitale planregister. 

Klikk her for å plandokumentene. 

Klagefrist er 23. april 2018.

Eventuelle klager sendes til Hamarøy kommune, Teknisk enhet, 8294 Hamarøy eller per e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no.