Karttjenester på nett:

 • Kommunekart: Kartet viser kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner for Hamarøy. Det er også mulig å se matrikkelinformasjonen for eiendommer og beregne kjøreruter​
 • Se eiendom: Eiendomsinformasjon for hele Norge
 • Norgeskart: Kartverket sin kartjeneste med basiskart for hele Norge
 • Gårdskart: Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom
 • Kilden: Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrift
 • Kulturminnesøk: Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. 
 • Naturbase: Miljødirektoratet sin kartbase med informasjon om natur- og friluftsområder
 • Artskart: Formidler stedfestet artsinformasjon
 • Vann-nett: Er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge
 • Fiskeridirektoratets kartløsning: Kart med informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer.
 • Barentzwatch - Fiskinfo: Fiskinfo samler nyttig informasjon for fiske, noe informasjon er kun for registrerte fiskebåter, men det meste er  tilgjengelig for alle.
 • Se havnivå: Visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.
 • Skrednett: På Skrednett finner du ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon.
 • NGU: Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse