Samfunnsikkerhet og beredskap

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt som pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.Kommunen har ansvar for å oppfyller kravene i lovverket og koordinere kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Beredskapsdokumentasjon

Hamarøy kommune skal utarbeide og dokumentere overordnet beredskapsdokumentasjon. Dette vil blant annet omfatte
Overordnet risiko-og sårbarhetsanalyse Hamarøy kommune 2018 
Helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse for Salten 2017 (ROS-Salten)
Oppfølgingsplan samfunnsikkerhet Hamarøy kommune 2018-2021
Oppfølgingsplan "Beredskapsforum Salten" 2018-2021
Overordnet beredskapsplan
Plan for psykososialt kriseteam
Beredskapsplaner for de ulike sektorene (vann, oppvekst, pleie-omsorg mfl.)