Formannskapets vedtak sak 112/17:

1.
Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett for 2018 foreslås å vedtas slik:

 • Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.

 • Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille.

  Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.

 • Årsbudsjettet vedtas med nettorammer for hvert rammeområde.

 • Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.

 • Representantskapene i de forskjellige IKS’ene utfordres til å avgrense budsjettøkningen fra 2017 til 2018 til den generelle lønns- og prisøkningen.

 • Rådmannen har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder inkluderes å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettposter.

 • Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A.

 • Investeringer forutsettes igangsatt først når gyldig godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen eller at andre finansieringsforutsetninger er på plass.
   

2.
Det legges frem egen sak som belyser utfordringer vedrørende å sikre hurtigbåtkaia på Skutvik og det oppstartede arbeidet med reguleringsplanarbeid i Skutvik havn.

Merknader til punkt 1 kulepunkt 4, Gebyrer og egenbetaling:
pkt.2 Oppvekst: Søskenmoderasjon innad i SFO har falt ut, dette tas inn som tidligere.
Pkt.3 Kultur og næring og pkt.4. Hamarøy Internasjonale senter
Fjorårets satser reguleres iht. vedtak i kommunestyresak 73/16 -gebyr og brukerbetalinger 2017;
2. Satser knyttet til Kultur og næring og HIS justeres iht KPI og avrundes opp til nærmeste tikroner.
3. Kommunestyret orienteres om administrativt fastsatte satser.


Saksdokumenter til budsjettsaken:
Saksframlegg

Budsjett 2018

Hovedoversikt drift

Driftstiltak 2018

Investeringsbudsjett 2018

Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 2A

Budsjett på rammeområde

Gebyrer og brukerbetalinger