Hamarøy og Tysfjord kommune skal fram til 01.01. 2020 sammen bygge en ny kommune, bestående av Hamarøy og Tysfjord Vestside. Fellesnemnda i nye Hamarøy kommune ønsker å legge til rette for at lag/organisasjoner og institusjoner i de tre kommunene skal bli bedre kjent gjennom aktivitet og samarbeid. Kulturen er limet som binder oss sammen, og Bli kjent - fondet vil bidra med økonomiske tilskudd for at ulike aktiviteter og arrangement kan gjennomføres.  

Fondet
Bli kjent - fondet består av avsatte midler for årene 2018 og 2019. Det kan søkes om til skudd på inntil kr. 10 000 pr. tiltak/arrangement.

Fondsstyre og behandling
Søknadene behandles av rådmannen og prosjektleder i nye Hamarøy kommune. Vedtak om tilskudd gis skriftlig.

Målgruppe - hvem kan søke
Frivillige lag/organisasjoner og institusjoner i kommunene Hamarøy og Tysfjord kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til
Du kan søke om å få dekt utgifter til gjennomføring av felles aktiviteter og arrangement som inviterer og inkluderer innbyggerne i Hamarøy og Tysfjord Vest. Det kan for eksempel være klasseturer, pensjonisttreff, kulturarrangement og idrettsaktiviteter. Tiltaket det søkes tilskudd til må fore å i Hamarøy eller Tysfjord.

Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket med målsetting, plan for markedsføring og et budsjett som viser hvordan tilskuddet er tenkt brukt. Søkerne må ha bosted eller tilhørighet i en av kommunene.

Søknadsfrist
I 2018 og 2019 er fristene 1. april og 1. oktober.

Utbetaling
Tilskuddet utbetales i henhold til vedtak.

Søknad sendes
epost: postmottak@hamaroy.kommune.no eller til Hamarøy kommune, kommunehuset, 8294 Hamarøy.