Nordland fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen, kommunene og friluftsrådene utarbeidet 10 kriterier som skal oppfylles for å få tittelen helsefremmende barnehage. Med tittelen får barnehagen et skilt som fungerer som et kvalitetsbevis som synliggjør at de har forankret kriteriene og jobbet systematisk for å tilfredsstille kriteriene.  Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

De 10 kriteriene er:

1 Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen
2 Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
3 Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag
4 Nasjonale retningslinker for mat og måltider i barnehagen følges
5 Barnehagen er tobakksfri
6 Barnehagen har fokus på god hygiene
7 Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende
8 Barnehagen har et godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov
9 Barns medvirkning vektlegges
10 Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid