Innhavet

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges revidert forslag til områdereguleringsplan for Innhavet sentrum ut til offentlig ettersyn. Planen har plan-ID 201501. Planforslaget består av plankart datert 03.05.18, forslag til bestemmelser og planbeskrivelse datert 07.05.18, samt merknadshefte datert 04.05.18. Det er gjort flere endringer i planen siden forrige offentlige ettersyn, og Hamarøy kommune ønsker nå å sende planen ut på en ny høring for å fange opp innspill til disse endringene.

Områdereguleringen skal danne et grunnlag for utvikling av sentrumsområdet på Innhavet ved å legge føringer for videre utbygging av næring, bolig, veg og andre sentrumsfunksjoner. I tillegg er det et mål å samle trådene fra tidligere planer og lage en mer helhetlig plan som gir forutsigbare rammer for fremtidig utbygging. Planen har et totalt areal på om lag 800 daa, og er den første komplette reguleringsplanen for tettstedet.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 18.05.18 – 29.06.18 og vil være tilgjengelig på følgende steder:

Frist for å komme med innspill er satt til 29. juni 2018.

Alle innspill til planen sendes til Hamarøy kommune, Teknisk enhet, 8294 Hamarøy eller per e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no innen ovennevnte frist.