Fellesnemnda vedtok i møte den 16. mai 2018 å gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse for nye Hamarøy ved å inkludere innbyggere og folkevalgte fra Tysfjord vestside.
 
Folkevalgte fra Hamarøy kommunestyre og  folkevalgte fra Tysfjord Vestside (Tysfjord kommunestyre)  skulle gjennomføre undersøkelsen den 21. juni 2018, mens innbyggerne skulle bli telefonintervjuet. Kommunenes Sentralforbund (KS) skulle gjennomføre lokaldemokratiundersøkelsen, mens Opinion skulle gjennomføre utspørring til et utvalg av inntil 400 innbyggere, inkludert de folkevalgte.

Med bakgrunn i Tysfjord kommunestyre sitt vedtak i møte den 19. juni 2018 er lokaldemokratiundersøkelsen utsatt. Gjennomføring av undersøkelsen vil bli tatt opp igjen når situasjonen er mer avklart. Fellesnemnda står fortsatt med at det skal gjennomføres en slik undersøkelse, men at tidspunktet nå ikke er riktig