Hamarøy kommune ønsker å leie anslagsvis fra 200 til 450 kvm brutto leieareal i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler  på Innhavet.
Lokalenes beskaffenhet må ha mulighet for å romme større kjøretøy og har fasiliteter for mindre varmlager kaldlager, garderobe og møterom. 
Lokalene må ha en effektiv arealutnyttelse og en god fleksibilitet.
 
For å tilfredsstille tilgjengelighet for brannmannskaper må lokalene ligge nært Innhavet. I tillegg må det skaffes til veie oppstillingsplass utenfor bygget og parkeringsmuligheter for mannskapenes biler ved utrykning.
 
Lokalene må helst være innflyttingsklare tidlig i 2019. 

Leietaker oppfordrer aktuelle tilbydere av egnede lokaler på Innhavet til å melde sin interesse på e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no. Ved en framtidig konkurranse vil de aktuelle tilbyderene vil bli invitert til å delta i konkurranse og vil få tilsendt konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon. I tillegg til kravspesifikasjon angir konkurransegrunnlaget hva tilbudet skal inneholde av opplysninger og tegninger, samt hvor og hvordan tilbud skal inngis.

Frist for melding av interesse er 27.07.2018.