Etter at den nye adressen er lagt inn i matrikkelen vil alle offentlige etater ha direkte tilgang til denne. Du trenger derfor ikke å registrere ny adresse hos posten.

For noen veinavn i kommunen må det holdes en «navnesak» før navnet kan vedtas. Dette er en lang prosess, og veiene dette gjelder for har derfor fått midlertidige adressenavn, Vei01 – Vei07.

Tildelingsprinsipp

Hus på høyre side av veien er tildelt oddetall (1, 3, 5 …) og venstre side partall (2, 4, 6 …) med stigende verdier fra veiens utgangspunkt. I nummertildelingen er det tatt høyde for at det kan komme en eller flere nye adresser mellom to eksisterende adresser. På lengre veistrekninger i spredtbygde strøk er adressenummerne tildelt etter «avstandsprinsippet». Ved bruk av dette prinsippet brukes avstanden fra veiens utgangspunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter, til tildeling av adressenummer.

Husnummerskilt

Huseier er ansvarlig for merking av sitt eget hus. Nummeret må plasseres slik at det er lett synlig fra veien, og med god kontrast. Nummerskiltet bør ha en høyde på ca. 15 cm og stå ca. 2,5 m over bakken.

Hamarøy kommune oppfordrer også til å merke postkassen med den nye adressen

Skilting

Statens vegvesen har ansvar for skilting av fylkesveier og riksveier, mens Hamarøy kommune har ansvar for skilting av de kommunale veiene. Dette vil kunne ta noe tid.

Klageadgang og kontakt

Vedtak om veinavn er et endelig vedtak som det ikke går an å klage på. Innen tre uker etter at dette vedtaket er mottatt kan det derimot klages på:

• Hvilken adresseparsell bygningen/eiendommen er adressert til

• Feil tildelt adressenummer

• Feil i saksbehandlingen

En eventuell klage skal være skriftlig sendes til Hamarøy kommune. Klagen kan enten sendes på e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no eller pr. post til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy.

Her kan du finne informasjon om alle nye veinavn i Hamarøy kommune, sortert på gårds- og bruksnr.