Som regional plan skal den legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Fylkesrådet oppfordrer alle med interesse for planarbeidet til å komme med innspill til planforslaget i høringsperioden. Høringsfrist: 10. desember 2018. 

OBS: Høringsfrist forlenget til onsdag 19. desember 2018. 

Høringsdokumentene er gjort tilgjengelige i servicekontoret og på fylkeskommunens nettsider: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/ 

Det er mulig å komme med innspill til alle deler av planforslaget. I høringen ønskes spesielt tilbakemeldinger på forslag til:

  • Regionale planbestemmelser: Høringspartene gjøres oppmerksomme på at planforslaget inneholder juridisk bindende regionale Planplanbestemmelser for vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag, jf. pbl. § 8-5.
  • Prioriterte fosser, elver og vassdrag: Vedlegg 1 gir en oversikt over prioriterte fosser i Nordland og er koblet mot en overordnet retningslinje. I høringen åpnes det for innspill på hvilke fosser, elver og vassdrag som inngår i vedlegget.
  • Handlingsprogram: Dokumentet gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for at målene i planen nås, hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal gjennomføres. Vi ønsker innspill på forslag til tiltak og ansvarsfordeling for gjennomføring av tiltakene. Det er mulig å foreslå nye tiltak og nye ansvarlige for gjennomføring

Hvordan gi innspill: 

Høringsinnspill sendes til post@nfk.no, eller lastes opp via nettsiden: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/.

Alternativt kan innspill sendes per post til: Nordland fylkeskommune, Seksjon plan og miljø, Fylkeshuset, 8048 Bodø. Post merkes med «Regional plan vannkraft».

Etter høringen: 

Etter høringsperioden blir alle innspill vurdert. Eventuelle endringer blir innarbeidet i planforslaget før det går til politisk behandling og vedtak i Nordland fylkesting.

Spørsmål om planforslaget kan stilles til: Seksjonsleder plan og miljø: Katrine Erikstad. Tlf. 75 65 05 45, e-post: kateri@nfk.no Rådgiver: Håkon Roald. Tlf. 75 65 05 42, e-post: hakroa@nfk.no 

 

NFK_planforslag_vannkraft_forside