Statens Vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for vegstrekningen Kvannelva til Ulvsvåg. Samtidig er planprogram lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 10.08.2019. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av E6 over Ulvsvågskaret. Vegstrekningen er problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er prosjektet omtalt med en ramme på 1250 millioner kroner for gjennomføring i siste del av perioden. Mål med ferdig bygd veg er bedre regularitet, robusthet og framkommelighet, og redusert reisetid og klimagassutslipp.

Planområdet strekker seg fra Kvannelva i sør forbi Kilnesodden i nord. Innenfor planområdet (se kart) skal det utredes valg av trasè for veg og tunnel. Området er i oppstarten relativt stort da det skal sikres areal til deponiområder for overskuddsmasser. Planområdet vil bli justert i henhold til endelig trasèvalg. Det skal også tas hensyn til nærings- og boligarealer og kollektivholdeplass i Ulvsvåg.

Planprogram

Forslag til planprogram er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 1.6. – 10.8.2019. Dokumentene er tilgjengelig i servicekontoret på kommunehuset, på vegvesenets og kommunenes hjemmesider. I forbindelse med planarbeidet skal det gjennomføres konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert. Planprogrammet beskriver utredningstema og metodikk nærmere. Klikk her for planprogrammet

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes skriftlig innen 10.8.2019 til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller epost: firmapost-nord@vegvesen.no. Etter høringen oversendes planprogrammet med innkomne merknader til kommunene for vedtak.

Folkemøte 

I forbindelse med med oppstartvarsel og høring av forslag til planprogram vil det holdes et informasjonsmøte som er åpent for alle torsdag 20. juni kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus. Når utkast til planforslag foreligger vil det bli arrangert nytt folkemøte hvor dette blir presentert. Dette er anslått at skjer våren 2021, og vil bli annonsert i god tid. 

Kontakt

For spørsmål om planarbeidet kontakt Statens vegvesen ved Anne Knutssøn, tlf. 75 55 23 19, e-post anne.knutsson@vegvesen.no. Spørsmål om prosjektet kan rettes til Knut Sjursheim, tlf. 75 55 27 17, e-post knut.sjursheim@vegvesen.no

Lenker: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret/nyhetsarkiv/oppstart-av-planarbeid-med-horing-av-planprogram-for-e6-ulvsvagskaret

Planprogram