Hensikt med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for at et sjøområde utenfor Tranøylandet kan benyttes for etablering av et dynamisk akvakulturanlegg, Havfarm 2. Tiltakshaver er Nordlaks Oppdrett AS, forslagsstiller er Multiconsult Norge AS. Det foreløpige planområdet/tiltaksområdet er på ca. 75 km². Planområdets endelige utforming og utstrekning bestemmes etter resultater fra konsekvensutredning samt offentlig og privat medvirkning i planprosessen. 

Ønsket tiltak

Havfarm 2 er et dynamisk akvakulturanlegg som ønskes satt i drift utenfor Tranøylandet. Havfarm 2 er et utviklingsprosjekt som er muliggjort etter tilsagn om utviklingstillatelser fra Nærings- og Fiskeridepartementet/Fiskeridirektoratet. Alle aspekter vedrørende design og driftsopplegg er ikke ferdig designet/planlagt. Anleggets utforming, størrelse og andre relevante forhold blir avklart i løpet av planprosessen. Havfarmen vil kunne flyttes mellom flere lokaliteter (ankringspunkter) avhengig av årstider, vær og vind eller for å tilpasse seg andre brukeres interesser og behov. Se også beskrivelse i nevnte planinitiativ.

Forholdet til overordna planer

Det aktuelle planområdet/tiltaksområdet er avsatt til NFFF; sjøareal - allmenn flerbruk, herunder natur, fiske, ferdsel mm. Planlagt tiltak er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan vedtatt 15.10.2009. Det ble derfor fremmet en søknad om prinsippgodkjenning for oppstart av planarbeid. Denne ble behandlet av kommunestyret i møte 02.05.19 som sak 21/19, med positivt vedtak. Se melding om vedtak og planinitiativ.

Planprogram

Tiltaket er vurdert iht. Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017. Reguleringsplanen anses å utløse krav om konsekvensutredning iht. forskriftens vedlegg II, pkt. 1f. På bakgrunn av denne vurderingen er det utarbeidet et planprogram for å avklare utredningsbehovet, samt gjennomføring av planprosessen. Etablering av akvakulturanlegg i planområdet fordrer i tillegg lokalitetstillatelse, altså rett til å drive akvakultur innenfor planområdet. Det er Nordland fylkeskommune som kan gi lokalitetstillatelse etter rammer og betingelser for drift bestemt av Fylkeskommunen og statlige organer som Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket mv. Det er derfor i utkast til planprogram foreslått hvilke temaer som det er aktuelt å utrede som en del av planen, og hvilke temaer som ev. utredes nærmere i forbindelse med søknad om lokalitetstillatelse, som behandles av Fylkeskommunen. Eventuelle merknader fra statlige sektoretater vedrørende dette følges opp i merknadsbehandlingen og i påfølgende revisjon av planprogrammet.

Høringsdokumenter

Følgende dokumenter vil være tilgjengelig for nedlasting på Hamarøy kommunes hjemmeside. Ta kontakt om det er noen som har behov for å få tilsendt eksemplar på papir. 

Høringsfrist

På grunn av noen forsinkelser i forbindelse med kunngjøringen er høringsfristen flyttet 2 uker, fra 9. august til 23. august.  De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet eller innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Hamarøy kommune på postmottak@hamaroy.kommune.no, innen 23.08.19. 

Folkemøte 

Det vil bli avholdt folkemøte i løpet av høringsperioden, tid og sted vil bli annonsert på kommunens hjemmeside, i Avisa Nordland og i Avisa Nord-Salten. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på + 47 951 90 790 / tom.langeid@multiconsult.no