Hamarøy kommune har siden 1993 hatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Ordningen har blitt evaluert i ettertid, men forskriften har ikke blitt endret siden innføringen. Kommunestyret bestemte i møte 13.12.2018 at vurdering om null-konsesjon-forskriften skulle legges ut på 6 ukers høring. Vurderingen gjaldt om forskriften skulle videreføres, utvides med tanke på slektskapsunntak, differensieres eller oppheves. Det kom totalt inn 19 høringsinnspill fra sektormyndigheter, lokale lag og foreninger, grunneiere og andre interessenter. Majoriteten av innsenderne argumenterte for oppheving av forskriften. 

24. mai 2019 vedtok Kommunestyret i Hamarøy kommune (sak 15/19) å oppheve gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense av 5.4.1993 nr. 270, og sendte i brev datert 6.6.2019 søknad til Landbruksdirektoratet om å oppheve forskriften. Kommunen har nå mottatt svar fra Landbruksdirektoratet om at søknaden er innvilget og at lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense nr. 270, av 5. april 1993 oppheves med virkning fra 4. juli 2019. Opphevingsforskrift er oversendt Fylkesmannen i Nordland og kartverket. Se nederst for andre relevante lenker.

Etter at lokal forskrift er opphevet er det bestemmelsene i konsesjonsloven som gjelder. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie. Se landbruksdirektoratets hjemmeside eller konsesjonsloven på lovdata.no for mer info. 

Dokumenter: 

Vedtak og høringsdokument

Svar Landbruksdirektoratet 

Opphevingsforskrift