Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av akvakulturloven. Før søknaden tas til behandling hos fylkeskommunen sendes søknaden til Hamarøy kommune for offentlig ettersyn og kommunal behandling. Kommunen gjør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og legger så søknaden ut til offentlig ettersyn. På grunn av litt kluss med vedleggene og juleferie utsettes høringsfristen til rett over nyåret. Ny høringsfrist: 6. Januar. Etter det samles merknader og søknaden tas til politisk behandling i Hamarøy kommune, før uttalelse oversendes fylkeskommunen. 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune: Hamarøy

Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)

Søknaden gjelder: Ny lokalitet Omsøkt størrelse: 3.600 tonn MTB

Lokalitet: Ørnhaugneset i Sagfjorden

Midtpunkt anlegg: 67o 58.815 N og 15o 35.268 Ø

Midtpunkt flåte 1: 67o 58.904 N og 15o 35.100 Ø

Midtpunkt flåte 2: 67o 58.951 N og 15o 35.788 Ø

Trykk her for høringsdokumentene

Oppdatert versjon av siste vedlegg

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Hamarøy kommune, servicekontoret og på www.hamaroy.kommune.no. Merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på e-post postmottak@hamaroy.kommune.no eller per post til Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy, innen 6. Januar 2020.