Akvaplan-Niva har kartlagt bølge- og strømeksponering ved bestemt posisjon i Vestfjorden, på oppdrag fra Nordlaks oppdrett AS. Bølgemålingene er et ledd i å kartlegge de fysiske forholdene i området som planlegges til Havfarm II, og skal blant annet benyttes til å dimensjonere anlegget, dersom det blir realisert.

Akvaplan Niva fikk i vedtak, datert 05.04.2018, tillatelse fra Hamarøy kommune til utsetting av bølgebøye utenfor Tranøy i Hamarøy kommune. Klikk her for opprinnelig søknad. Tillatelsen fra kommunen ble gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven § 26. Vedtaket ble påklaget av fiskarlaget. Kystverkets hovedkontor vurderte klagen, men konkluderte med at den ikke ble ført frem. Akvaplan-Niva fikk godkjent utplassering av bølgemåler i ett år, fra våren 2018 til våren 2019. 

Ved opphenting av bølgemåler og analyse av data har det blitt oppdaget at en stor andel av data fra og med desember 2018 og frem mot sommeren 2019 har blitt feilaktige grunnet teknisk svikt i instrumentet. Dette har resultert i manglende rådata. Derfor har Akvaplan-Niva nå søkt om forlengelse av utplassering av bølgebøye ved bestemt posisjon, med 6 måneder. Klikk her for søknad om forlengelse.

Kystverkets klagebehandling kom frem til at tiltaket ikke vil påvirke naturmangfoldet, og dermed at det ikke var behov for å foreta inngående vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Kystverkets hovedkontor kom også frem til at tiltaket var tilstrekkelig merket og forankret. Videre at tiltaket dermed ikke vil påvirke sikkerhet og fremkommelighet for sjøtransporten negativt. Etter det kommunen er kjent, er det ikke kommet inn noen nye momenter i saken som skulle tilsi at søknaden ikke kan innvilges. Det er kommunens oppfatning at både tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter er tjent med et så godt datagrunnlag som mulig i denne saken. 

Med bakgrunn i det ovennevnte innvilges Akvaplan-Nivas søknad om forlengelse av utplassering av bølgemåler ved bestemt posisjon. Tiltakshaver melder fra til etterretning hos sjøfarere, Kystvakten og lokalt politi (pga. lysblinker), før riggen blir satt ut. 

Kommunens saksbehandlingssystem er foreløpig nede på grunn av overgang til nytt system. Brevet derfor sendt til Akvaplan Niva fra saksbehandlers e-post. Dette er gjort i samråd med rådmann. Andre berørte, samt kommunens postmottak, mottar kopi. Saken havner dermed på postlista så snart systemet er oppe og går igjen. 

Publisert .