Om rådmannen

Eirik André Hopland er rådmann i Hamarøy. Han tiltrådte i august 2016.
Rådmannen er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Samtidig er rådmannen bindeleddet mellom kommuneorganisasjonen og kommunale politiske organer.

Rådmannens oppgaver

Rådmannens oppgaver er å sørge for at kommunen utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet.

Det er rådmannens ansvar at kommunestyret får gode faglige utredninger som grunnlag for beslutninger, og at vedtak settes ut i livet. Rådmannen skal legge tilrette for dialog med innbyggerne, og sørge for at virksomheten er organisert innenfor vedtatte budsjettrammer. Rådmannens oppgave er også å sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe arbeider sammen med rådmannen om å videreutvikle kommunens organisasjon, tjenesteproduksjon, drift og utvikling.
I Hamarøy kommune består disse av ledere fra de ulike fagsektorene og ledere for administrajon, personal -og økonomifunksjoner:

Oppvekst
Kommunalleder Kurt Fossvik
Pleie og Omsorg
Kommunalleder Grethe Prestegård
Teknisk
Teknisk sjef Petter Staal
Kultur-og næring
Kultur-og næringssjef Hilde Fredheim
NAV
NAV-leder Alf Helge Andreassen
Stabsfunksjoner/Service/IKT:
Økonomisjef/enhetsleder stab: Ann Aashild Hansen
Service/IKT/beredskap: enhetsleder Siv Reidun Sandnes

Henvendelser til rådmannens ledergruppe går via sentralbordet på telefon 75 76 50 00 eller så finner du hver enkelt på telefon-epostlisten.