Priser og gebyrer 2021

Her vises alle priser og gebyrer for kommunen. Prisene gjelder for hele kalenderåret 2021.

Gebyrregulativ 2021 Teknisk

Gebyrregulativ ble vedtatt av Hamarøy kommunestyre i møte 26.11.2020. PS 153/20.

Kap. A. Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsbetingelser

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr1.

Regning på gebyrer utstedes til rekvirent/tiltakshaver/bestiller etter det regulativ og satser som er gjeldende på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger2. Hvis ikke annet fremgår, skal saksgebyrer betales selv om søknaden skulle bli avslått.

For oppmålingstekniske arbeider inkluderer de fastsatte gebyrsatsene hjelpe- mannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, grensemerker og merking av grenser - hvis ikke annet er nevnt. Tinglysingsgebyr innkreves samtidig med oppmålingsgebyret.

MVA beregnes ikke ved innkreving av gebyrene med mindre de er nevnt under hvert enkelt punkt i regulativet. Gebyr skal være betalt innen 21 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.2 Medgått tid

For arbeider som ikke kan beregnes etter de forestående satser, beregnes gebyret på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr 1000 ,-.

A.3 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr3.

A.4 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan formannskapet helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak4.

A.5 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er utført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført.

A.6 Klage

Punkter i regulativet kan i enkelte tilfeller regnes som enkeltvedtak og kan påklages.  Fylkesmannen er klageinstans.

A.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

A.8 Tinglysing

Tinglysingsgebyr fra Kartverket blir viderefakturert uten påslag.

A.9 Forkortelser

pbl = plan- og bygningsloven FUP = Det Faste Utvalg for Plansaker

A.10 Gyldighet

Dette regulativet gjelder f.o.m. kunngjøringsdato 1.1.2021 til nytt regulativ for plan, byggesak og deling blir lagt fram (normalt hvert år).

 

 1. Hamarøy kommune praktiserer forskuddsbetaling så langt dette er mulig. I enkelte sammenhenger er det tjenlig å vente med gebyrinnkreving til seinere i prosessen.
 2. Punktet fastslår at alle som får utført tjenester etter regulativet, skal betale tilhørende gebyrer. Dette gjelder også kommunen og andre offentlige tjenestemottakere.
 3. Regelen er en sikkerhetsregel som tillater å fravike regulativets satser, både oppover og nedover i de tilfeller regulativet medfører et åpenbart urimelig gebyr.
 4. Punktet er unntaksregel som forutsetter klare politiske retningslinjer for den praksis som skal gjelde. ”Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientertEksempel på en tiltaksorientert sak er: - Melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne. Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er: - Tiltakshavers betalingsevne eller samfunns -funksjon for eksempel en humanitær organisasjon.  For den siste kategorien bør de samme retningslinjer som kommunen benytter i forhold til søknad om ettergiving av skatter og avgifter følges.

Kap. B. Gebyrer for tiltak etter plan- og bygningslovens byggesaksdel

B.1. Oppføring av bygning1 (pbl § 20-1 bokstav a – søknadspliktig tiltak)

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en byggesøknad, er medregnet i byggesaksgebyret.

Boligbygning (kode 111 – 172 og 193 – 199)

Boligbygg med inntil 2 boenheter kr 8100,-

Kr  1700,- i tillegg for hver boenhet ut over dette.

Garasje og uthus til bolig (kode 181 – 182)

 • 0 – 50 kvm kr 3100,-
 • 50 kvm -> kr 4100,-

For bygning med BYA større enn 100 m2 beregnes gebyr etter kode 230 (lagerbygning)

Industri- og lagerbygning (kode 211 – 249), Kontor- og forretningsbygning (kode 311 – 330), Samferdsels- og kommunikasjonsbygning (kode 411 – 449) og Hotell- og restaurantbygning (kode 511-539)

Bygning med bruksareal fra 0 til 200 m2 kr 8100,-

Kr  2900,- i tillegg for hver påbegynte 100 m2 ut over dette.

Andre bygninger (kode 611 – 840)

Bygning med bruksareal fra 0 til 500 m2 kr  8100,-

Kr  1100,- i tillegg for hver påbegynte 100 m2 ut over dette.

B.2 Tilbygg, påbygg og underbygg

For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller tilbygging, påbygging eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning. For andre tiltak er gebyret:

Tilbygg, påbygg eller underbygg med bruksareal fra 0 til 50 m2 kr  4000,-

Kr  500,- i tillegg for hver påbegynte 10 m2 ut over dette.

B.3 Søknadspliktig fasadeendring kr  2400,-

B.4 Bruksendring kr  3700,-

B.5 Riving

Mindre bygninger (garasjer, uthus o.l.) kr  3100,-
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l. kr  4100,-
Andre bygg kr  5100,-

B.6 Øvrige søknadspliktige tiltak

Vesentlig terrenginngrep kr  3700,-
Parkeringsplass kr  3700,-
Anlegging av vei inntil 150 m kr  3700,-
Anlegging av vei over 150 m kr  4100,-
Flytebrygger kr  3600,-
Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal inntil 500 m2 kr  3600,-
Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal over 500 m2 kr  4600,-
Bygningstekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon kr  3700,-
Mindre tiltak som skilt, reklame, støttemur støyskjerm osv. kr  2400,-
Vann- og avløpsledninger kr  2400,-
Midlertidige konstruksjoner og anlegg kr  3100,-
Gravemelding kr  500,-

For andre tiltak som krever tillatelse beregnes gebyr etter medgått tid og timesats gitt i A.2, men ikke mindre enn kr  2300,-.

B.7 Endring av tillatelse

Små tiltak og tekniske installasjoner kr  1300,-
Søknadspliktige tiltak kr  2000,-

B.8 Dispensasjoner

For hvert forhold som krever dispensasjon fra lov, forskrift eller plan – betales kr  3000,- i tillegg – maks. kr  18000,- pr. sak.

For høring tilkommer et gebyr på kr  1300,- (pr. søknad) i tillegg til gebyr beskrevet ovenfor.

Det kreves ikke dispensasjonsgebyr når lag/foreninger søker om tillatelse til tiltak utelukkende for tilrettelegging for allmennheten. Ordinært gebyr for saksbehandling må betales.

B.9 Søknad om fravik fra byggteknisk forskrift (TEK) kr  5800,-

B.10 Godkjenning for ansvarsrett – personlig godkjenning som selvbygger

Godkjenning av reduserte krav til utdanning og praksis i tiltaksklasse 1 iht. forskrift om byggesak paragraf 4-11 siste ledd. kr  2000,-

B.11 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven (kap. 32)

På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid, jfr. egen bestemmelse om timesats. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter medgått tid.

B.12 Tilsyn (pbl kap. 25 og byggesaksforskriften kap. 15)

Kostnader forbundet med tilsyn etter pbl kap. 25 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 15 (Kommunens tilsyn) er inkludert i gebyrene etter B.1. med 20%.

B.13 Byggeplassering/beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering etter befaring, uten noen innmåling: kr  1000,-

Horisontal og vertikal plassering av bygning:
Bygning med inntil 4 hushjørner: kr  2000,-
Pr. bygningshjørne utover 4: kr  100,- pr. stk.

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk, jfr. pkt. A.2. Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk.

Minstegebyr: kr  2000,-

B.14 Delingssøknad (pbl § 20-1 m) der jordlovsbehandling ikke inngår

Søknad i regulert område kr  2500,-
Søknad i regulert område der grenser ikke er fastsatt i plan kr  3000,-
Søknad i uregulert område kr  4200,-
Innebærer søknaden dispensasjon, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. B.8.

B.15 Igangsettingstillatelse Kr 2000,-

B.16 Mangelbrev Kr 1000,-

For søknader som mangler dokumentasjon/opplysninger som må innhentes før søknaden kan behandles.

B.17 Ferdigattest Kr 2100,-

B.18 Forhåndskonferanse

Timesbetalt, min. fakturering for 3 timer (kr 3000,-)

For bistand/konsultasjon utover det som følger av kommunens alminnelige veiledningsplikt ihht. Forvaltningsloven § 11.

B.19 Rammetillatelse Kr 500

B.20 Avslag, midlertidig bygge- og deleforbud, avvisning

Dersom en søknad avslås settes gebyr til 70 % av fullt gebyr.

 

 

1. Typeinndeling er i samsvar med NS 3457 (koder er tilført i parentes). En videre oppdeling av NS 3457`s koder er gitt i føringsinstruks for Matrikkelen. Definisjonene som er gitt der, legges til grunn ved praktisering av regulativet.

Kap. C. Gebyrer for planbehandling etter plan- og bygningslovens kap. 12

C.1 Reguleringsplaner

Basisgebyr Enkel plan Sammensatt plan Komplisert plan
Private reguleringsplaner, samt reguleringsendringer kr. 20 000,- kr. 30 000,- kr. 40 000,-

Enkel plan: Ingen eller marginale manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende planer, samt ingen eller små konflikter.
Sammensatt plan: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer.
Komplisert plan: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Flere eller store interessekonflikter.

Basisgebyret dekker kommunen annonsering av høringsutkast og kunngjøring av vedtatt plan, samt saksbehandling. Saksbehandlingen omfatter blant annet kontroll av digitale plandata, utsending av høringsforslag, merknadsbehandling, befaring, avklaringsmøter, saksframlegg, politisk behandling og etterarbeid.

Tilleggsgebyr

 • Fastsettelse av planprogram med evt. KU.                               Kr 4500,-
  Gebyr der kommunen er myndighet
 • Ved mangler i reguleringsplanen eller den må returneres, eller flere opplysninger fremskaffes før politisk behandling beregnes et gebyr etter medgått tid. Dette skal opplyses om i oppstartsmøtet.
 • Hvis kommunen også besørger oppstartsannonse eller kunngjøring av vedtatt planprogram kreves dette betalt i sin helhet
 • Ved eventuelt 2. gangs høring kommer ett gebyrtillegg på 20 % av gjeldende basisgebyrю

C.2 Fornyet søknad

Dersom det innen ett år innsendes fornyet søknad for plan som ble nektet fremmet, skal det betales halvt basisgebyr og fulle tilleggsgebyr i forbindelse med rammeavklaring og bearbeiding dersom søknaden medfører behov for dette. Før gebyrberegningen blir utført, skal en fornyet søknad klassifiseres ut fra den situasjon denne søknaden er i forhold til ovennevnte klassifiseringsregler.

C.3 Søknad om planendring

For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende basisgebyr:
Mindre endringer:       kr 7000,-
Endringer av plan (basisgebyr som for ny sak):    kr 20 000,-

I tillegg kan det kreves gebyr etter C.1 for ti lleggsarbeid.

C.4 Reduksjon i gebyret

Omfatter et privat planforslag også områder/saksfelt av stor offentlig interesse, kan gebyrene etter søknad reduseres med inntil 30 %. Gebyret kan også etter skjønn reduseres dersom særlige forhold taler for det.

Hvis saken trekkes etter at planen har vært til offentlig ettersyn og før saksbehandling har startet beregnes ½ gebyr.

C.5 Oppstartsmøte                                                                 kr  3500,-

C.6 Avbrutt/endret arbeid/trukket sak

Når tiltakshaver/forslagsstiller er årsak til at kommunens arbeid i plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir trukket, skal det betales 50 % av fullt gebyr, avhengig av hvor man er i planprosessen, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr.

Kap. D. Gebyrer for arbeider etter matrikkellova og eierseksjonsloven

D.1 Oppretting av matrikkelenhet

D.1.1 Oppretting av grunneiendom, festegrunn, uteareal på eierseksjon og anleggseiendom

areal fra 0 – 2 000 m² kr  15 500,-
areal fra 2 001 m² - økning pr. påbegynt dekar (1 000 m²) kr 1500,-

D.1.2 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

D.1.3 Seksjonering

Seksjonering uten befaring

2-4 enheter kr 5000,-
5-10 enheter kr 8000,-
10+ enheter kr 12 000,-

Seksjonering med befaring og oppmåling

2-4 enheter kr  7000,-
5-10 enheter kr 10 000,-
10+ enheter kr 15 000,-

D.1.4 Reseksjonering

Samme gebyrsatser som seksjonering

D.2 Grensejustering

Areal fra 0 – 250 m² kr 7200,-
Areal fra 251 – 500 m² kr  9300,-

D.3 Arealoverføring

Areal fra 0 – 500 m² kr 15 500,-
Areal fra 501 m² - økning pr. nytt påbegynt 500 m² kr 1300,-

D.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 5 punkter kr 5000 ,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 750 ,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

D.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

Forutsetter enighet om grensepunkter

For inntil 5 punkter kr  7000 ,-
For overskytende grensepunkter kr  750 ,-

Gebyr for klarlegging faktureres etter medgått tid

D.6 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

D.7 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring i saken

Gjør rekvirenten under saken gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

D.8 Utstedelse av matrikkelbrev kr  350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

D.9 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka kr  5000,-

Kap. E. Gebyrer for saksbehandling av mindre avløpsanlegg, forskrift om utslipp fra mindre anlegg § 9 og forurensingslovens § 52

E.1 Rammer for gebyrberegning

 • Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Gebyrberegning baseres på forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12. april 2000 og kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg av 05.04.01

E.2 Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse eller ved melding etter lokal forskrift.

For hvert avløpsanlegg:

Aktivitet Anlegg som ikke overstiger 15 PE1 Anlegg på15-40 PE Anlegg over 40 PE + industri
Søknad om utslippstillatelse kr 3000,- kr 7000,- kr 12 000,-
Mindre endringer av utslippstillatelse kr 1500,- kr 1500,- kr. 1500,-

I tillegg betales MVA.
Større endringer/omgjøringer av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

 

 

1. Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn på 60 gram oksygen pr . døgn.

Kap. F. Gebyrer for behandling av konsesjons og delingsaker, jf. forskrift av 14.12.2011

F.1 Søknad om konsesjon

For søknader om konsesjon etter lov av 28. nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eiendom § 2 og § 3, kreves det for kurante/enkle saker inn et gebyr på kr 1700,- og for andre saker kr 5500,-.

F.2 Søknad om samtykke etter jordloven

For søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 § 12, kreves det for kurante/enkle saker inn et gebyr på kr 1100,-, og for andre saker kr 2200,-.

Kap. G. Gebyrer for tilknytning

G.1 Tilkobling til vann: kr 15 500,-.

G.2 Tilkobling til avløp: kr 15 500,-.

G.3 Vegtilknytning: kr 15 500,-.

Treningsavgift

Prisliste treningssenter, Hamarøyhallen og svømmehall 2021

 
Hamarøyhallen
Brukere over 18 år/ungdom:
- 1/3 av hallen 185/90
- 2/3 av hallen 240/180
- 3/3 av hallen 310/240
Hall og miljørom:
- Idretts- og kulturarrangement 2900
- Ikke-kommersielle arrangement 2900
- Kommersielle arrangement etter avtale
Treningssenter, Hamarøyhallen
  Skolengdom Voksen
Individuell time 60 115
Månedskort 215 300
Halvårskort 840 1600
Årskort 1550 2600
Miljørommet, Hamarøyhallen
Uten vask 75
Med vask 275
Privat arrangement 1290
Svømmehall, Innhavet
Fam med barn tom 5 pers 185
Gruppe 3-4 pers 250
Gruppe 5-7 350
Gruppe 8-10 470
Gruppe 11-12 570
Gruppe 13-15 620
Privat leie kommersielt 750
Rehabilitering folkehelse med instruktør 270
Folkebad, voksne 82
Folkebad, barn  40

Utleie hybel, møterom

Utleiepriser 2021
Hybelhus  
Hybelhus (fastsettes administrativt)  
Døgnpris
Dobbel hybel uten sengeklær 600
Enkel hybel uten sengeklær 450
Tap av nøkkel  550
Leie av Skogheim 
Møter grønnsalen (m/renhold)  280
Kommersiell virksomhet – lørdag/søndag*  1290

 

 

 

Teknisk

Prisliste kommunale tomter

1. Kommunale tomter i regulerte boligfelt
Selges til gjeldende fastpris på kr 17,- pr m2 (indeksregulert i 2021). Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks. For boligtomter i Hersethskogen gjelder egne priser; for felt B10, B11 og B 12 i Hersethskogen boligfelt er tomtepris fastsatt til kr 160 000,-.

2. Kommunale nærings- og industritomter i regulerte felt
Selges til gjeldende fastpris på kr 70,- pr m2 . Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks. For næringstomter i Hersethskogen gjelder egne priser; for næringstomter i Hersethskogen er pris for grunn satt til kr 13,50,-. I tillegg kommer de eksterne kostnadene på kr 144.000,-.

3. Kommunale tomter i uregulerte områder
Til boligformål selges tomt til fastpris på kr 17,- pr m2 (indeksregulert i 2021). Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks. Til næringsformål selges tomt til fastpris på kr 20,- pr m2. Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks.

4. Tilleggsareal
Selges til gjeldende fastpris på kr 70,- pr m2 . Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks.

Teknisk /VAR

Avgift Pris inkl mva Pris eks mva

Vannavgift, fastgebyr pr m2

30,00

24,00
Vannavgift, variabelt gebyr pr m3 28,84 23,10

Kloakkavgift, fastgebyr pr m2

11,00

8,80
Kloakkavgift, variabelt gebyr pr m3 8,71 7,00
Adm gebyr vannmåler 250,00 200,00
Feieavgift pr. pipe 1093,00 874,00
   
Slamtømming  
Slamtømming pr. tank 2386,00 1909,00
Slam pr m3 tankvolum over 4 m3 584,00 467,00
Ekstratømming, akutt 2562,50 2050,00
Tillegg transport pr km 17,50 14,00
Oppmålings- og bygningsgebyr eget regulativ
Renovasjonsavgift IRIS            Fastsettes av IRIS IRIS
Saksbehandlingsgebyr avløpsanlegg eget regulativ
Husleie kommunale bygg delegert adm

 

Beregningsfakturer vedr. VA- avgifter: 

Eiendomstype Faktorer

Helårsbolig

Driftsbygning i landbruket

Fritidsbolig, lager, kirke foreningshus

Andre bygninger

1,2

0,5

0,8

2

 

Helse og omsorgtjenester

Satser innen helse og omsorgstjenester 2021
Beregningsgrunnlag; indeksregulert med 1,7% stigning
Praktisk bistand
  Timepris Abonnement Makspris/år
Under 2 G 0 210 2520
2 G - 3 G 169 932 11184
3 G - 4 G 204 1588 19056
4 G - 5 G 300 2392 28228
Over 5 G 398 3749 44988
 
Korttidsopphold døgn/dag/natt
Regulert av forskrift - sats kr 175 x per døgn, kr 95 for enkelt dag eller natt (forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester §4)
 
Vaskeritjenester (eksl. moms)
Små mengder x 1/uke 273  
Større mengder x flere/uke 747  
 
Andre tjenester
Middagsporsjon 96  
Grøt/tørrmat 64  
Matbringing 22  
     
Trygghetsalarm 142  

 

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling barnehage

​Hel plass, pr. måned kr 3230,-.
Søskenmoderasjon 50%

Barnehager: Familier med lav inntekt kan søke om fritak for betaling basert på nasjonalt fastsatte satser

Kulturskole priser for undervisning

​Prisene er oppgitt per semester (halvår)

Hel plass, alle tilbud: kr 1200,-
Søskendmoderasjon (2.barn, 3.barn): 25 %, 50 % 

Kulturskole: utleie av teknisk utstyr

​Hamarøy musikk- og kulturskole leier ut diverse utstyr. Kontakt rektor for avtale/info: johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no

Utleie skjer innenfor skoletiden i perioden 20.august til 20.juni. Utleie i ferier og høytider kan også avtales, men vil medføre et pristillegg.

Utstyr

 

Dagsleie  (dag 2,3.)

 

Behringer Eurorack 800 med Ramsa høytalere

8 kanalers Mixer og forsterker

500,- (250,-)

 

THX

Trommemikrofoner (sett)

200,- (25,-)

 

Sennheiser 845, Shure osv

Sang/talemikrofoner (2 stk)

100,- (50,-)

 

Røde NT1

Studiomikrofoner (2 stk)

150,- (75,-) stk

 

Røde NT3

Kondensatormik. (2 stk)

150,- (75,-)

 

Mikrofonstativer, notestativer, kabler, gitarstativer

 

25,- (13,-)

 

Lightcase

Scenelys i mikroformat med fjernkontroll

250,- (125,-)

 

Randall RG 75 D2

Gitarforsterker 

150,- (75,-)

 

Epiphone Valve standard

Gitarforsterker

150,- (75,-)

 

Peavey Delta Blues 210

Gitarforsterker

250,- (125,-)

 

Ampeg BA115

Bassforsterker 

200,- (100,-)

 

Peavey VK 112

Gitarforsterker

200,- (100,-)

 

Mapex t 570 A

Komplett trommesett

500,- (250,-)

 

Epiphone Embassy

El-bass

150,- (50,-)

 

Epiphone les Paul classic

El-gitar

150,- (50,-)

 

Roland FP-7 F

El-piano med vektede tangenter

600,- (300,-)

 

Brenderup Bilhenger

Liten bilhenger med låsbar topp. 500 kg nyttelast

200,- (100,-)

 

Foreldrebetaling SFO

Heltidsplass: 2250 kr
Korttidsplass: 1450 kr

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr 2 med heltidsplass i SFO.

Søskenmoderasjon (for barn med halvtidsplass gis det 25 % søskenmoderasjon. For barn nr 3 osv gis det 25 % søskenmoderasjon).

Søskenmoderasjon på hel plass eldste barn sett opp mot barnehagen: 50 %.

Søskenmoderasjon på halv plass eldste barn sett opp mot barnehagen: 25%.