Karttjenester på nett

Kommunekart: Kartet viser kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner for Hamarøy. Det er også mulig å se matrikkelinformasjonen for eiendommer og beregne kjøreruter​.
Se eiendom: Eiendomsinformasjon for hele Norge.
Norgeskart: Kartverket sin kartjeneste med basiskart for hele Norge.
Gårdskart: Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.
Kilden: Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrift.
Kulturminnesøk: Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. 
Naturbase: Miljødirektoratet sin kartbase med informasjon om natur- og friluftsområder.
Artskart: Formidler stedfestet artsinformasjon.
Vann-nett: Er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge.
Fiskeridirektoratets kartløsning: Kart med informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer.
Barentzwatch - Fiskinfo: Fiskinfo samler nyttig informasjon for fiske, noe informasjon er kun for registrerte fiskebåter, men det meste er  tilgjengelig for alle.
Se havnivå: Visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.
Skrednett: På Skrednett finner du ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon.
NGU: Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse.