Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse.

Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter. Arbeidet er hjemlet i Folkehelseloven, kapittel 3. To viktige forskrifter er forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og forskrift om miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten utfører dette arbeidet for kommunen og har vedtaksmyndighet. Informasjon om fagfeltet og arbeidet finnes på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.  Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

Virksomheter som må godkjennes av HMTS

Følgende virksomheter har godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer:
Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.

Virksomheter som har meldeplikt til HMTS

Følgende virksomheter har meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.