Løyvekjøring med snøscooter

I Hamarøy er det gitt følgende dispensasjoner ihht motorferdselsforskriftens § 5a):

Bjørn Ivar Wassmo

Fra Ulvsvåg i nord mot kommunegrense i Sørfold/Steigen i vest. Disp. til 30.04.2018

Mobil: 414 23 988

Finn Westermann

Innenfor Hamarøy kommunes grenser. Disp. til 30.4.2020

Mobil: 957 91 328

 

Løyvekjører kan i ervervsmessig øyemed påta seg kjøring for andre med snøscooter og det skjer på følgende vilkår. Kjøreformålet er begrenset av nasjonal forskrift § 5a) til fastboende som i ervervmessig øyemed vil påta seg;

- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport for funksjonshemmede
- transport av ved
- transport etter dispensasjon i medhold av forskrift § 6

Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse.

Skuddpremie

Skuddpremieordningen er grunngitt med at kommunen ønsker å stimulere til jakt på arter som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn kan få et kunstig høyt nivå slik at det kan være til skade for andre arter. 

Følgende satser vedtatt i kommunestyresak 5/09: 

Villmink - kr 200,-

Rødrev - kr 200,-

Kråke - kr 50,-

Mår - kr 200,- 

Skjema for utbetaling av skuddpremie

Forskrift om skuddpremie

§ 1. For kråke (Corvus cornix), mink (Mustela vision), rødrev (Vulpes vulpes) og mår (Martes martes) utbetaler Hamarøy kommune skuddpremie.

§ 2. Den som krever skuddpremie må legge frem dyret helt, eller hele huden av flådde dyr. For kråker er det tilstrekkelig at den som krever premie innleverer begge ben av fuglen.

§ 3. Den som kommunen bemyndiger til å anvise skuddpremien klipper innerste klo på høyre bakfot for mink, mår og rødrev. Føtter av kråke beholdes.

§ 4. Skuddpremiens størrelse fastsettes av kommunestyret for 3 år av gangen.

§ 5. Tidligere fastsatte bestemmelser og vedtak om skuddpremie oppheves.