Beskrivelse av prosjektet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forbedrede trafikale og trafikksikre løsninger for trafikk til og fra fergeleiene for de to fergesambandene som går ut fra Bognes, samt adkomst til eiendommer langs E6. Prosjektet skal også ivareta eventuelle behov knyttet til bruk av lavutslippsferger i disse sambandene. Tiltak på fergeleiene skal i størst mulig grad utformes universelt.

Frist for innspill

Vi ber om at synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger, sendes innen 06. april 2021 til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER eller med e-post til firmapost@vegvesen.no. Brev eller e-post merkes "Bognes vest, 20/ 188866".

Dersom du/dere har spørsmål om planarbeidet, ta gjerne kontakt.

Kontaktperson Statens vegvesen:

Ole Wiggo Nerva, planleggingsleder
Tlf. 90090016
E-post: Ole.wiggo.nerva@vegvesen.no
vegvesen.no

Kontaktperson Hamarøy kommune:

Eivin Winsvold, arealplanlegger
Tlf. 97112689
E-post: eivin.winsvold@hamaroy.kommune.no

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Det varsles samtidig oppstart av detalj regulering for fergeleiene E6 Skarberget/ Rv. 827 Drag/ Rv. 827 Kjøpsvik, se egne annonser.

Oassehiebadime álggem

Trafihkavuodjema hiebadibme ja oaggásvuohta E6-Bognássje alle.

Stáhta gæjnnodåjmadahka galggá aktisattjat Hábmera suohkan oassehiebadimev dahkat færjjorasstidagán E6 Bognásjen. Sávvap buktebihtit árvvalusájt dán aktijvuodan.  

Prosjevta tjielggidus:

Ulmme pládnabargujn le hiebadit rasstidagáj sajijt, trafihkavuodjemav, dievnastusdåjmaj låpptimav aktan almulasj hábbmim ja hiebadimev binnáluojttalimferjujda. Ja duodden aj boahtem åbmudagájda E6a milta.

Pládna guosská guovlluj mij la mierkkidum kártan:

Pládnaráddjima Bognássje alle. Gåvå: Stáhta gæjnnodåjmadahka

 

Ájggemierre

Sávvap buktebihtit vuojnojt, árvvalusájt jali ietjá diedojt åvddåla 06.04. 2021 dási:

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

jali e-mæjllaj firmapost@vegvesen.no.

Girjje jali mæjlla mierkkiduvvá «Bognes vest, 20/188866».

Jus ietján li gatjálvisá pládnabargo hárráj, válde aktijvuodav mijájn:

Stáhta gæjnnodåjmadahka:

•          Ole Wiggo Nerva, gárvedimoajvve. Tlf. 90090016

Mæjlla: Ole.wiggo.nerva@vegvesen.no

Hábmera suohkan:

·       Eivind Winsvold, areállagárvediddje. Tlf. 97112689

Mæjlla:  eivin.vinswold@hamaroy.kommune.no

Diededibme je pládna- ja tsiekkadusláhka § 12-8 gáktuj. Pládna dagáduvvá §§ 12-3 og 3-7 milta. Diededip oassehiebadime álggem færjjorasstidagájn E6 Skárffabákte/ Rv. 827 Ájluokta/ Rv. 827 Gásluokta, gietja sierra almodusájt.