Ungdom og Rus_Plakat_20_09_2021

  • 20.september på Oppeid: dialogmøte med foresatte og to representanter fra Felles ansvar, Rune Rødbeck og Ingunn Dalen, på Hamsunsenteret kl. 18.00 - 20.00. 
  • 21.september Innhavet og Drag: på kvelden møte for foresatte på Drag skole og Innhavet oppvekstsenter på Drag Samfunnshus.

 


 

Ungdata-undersøkelsen

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele  landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Ungdataundersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel.

På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i barn og ungdomsliv.

Fra våren 2022 blir også barn i aldersgruppen 5.-7. klasse i Hamarøy med i undersøkelsen.

Undersøkelsene er anonyme og personvernet er svært godt ivaretatt. 

Felles ansvar i Salten

Felles ansvar i Salten er et kriminalforebyggende tiltak. De koordinerer tverrfaglig etatssamarbeid rundt ungdommer som har begått lovbrudd eller som har en bekymringsfull atferdsproblematikk. Hver ungdom vil få opprettet en egen nettverksgruppe.

Felles ansvar i Salten er et samarbeidstiltak mellom Salten RegionrådSalten Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten.

Kommunene i Felles ansvar i Salten: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst, Værøy og Rødøy.

Se plakat Felles ansvar.