Antall personer med unntak på arrangementer

Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:

 • Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning
 • Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 • Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet

Unntakene om avstand gjelder for utøvere, deltakere og støtteapparat, men ikke for publikum.

Antall personer med unntak på arrangementer

 • Innendørs på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 50 personer uten fastmonterte seter. Det kan være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Dersom alle i publikum på et utendørs arrangement har et fastmontert sete å sitte i, er det tillatt med inntil 600 personer. Arrangøren skal ved så store arrangementer sørge for at de som er til stede holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det hele tiden er minst 2 meters avstand mellom de ulike gruppene.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

For utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at man ikke bare sikter til tilskuere. Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Idrettsarrangementer der det er mulig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne gjennom hele arrangementet, kan gjennomføres for alle aldersgrupper forutsatt at øvrige krav for arrangementer i covid-19-forskriften ivaretas. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn.

Hva er et arrangement?

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening.
Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

Krav til arrangør

Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i Covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

For samlinger i grupper som ikke er arrangementer, for eksempel ordinære treninger, anbefales som hovedregel gruppestørrelse på inntil 20 personer og avstand på minst 1 meter.

Les mer på Helsedirektoratets sider.

Maks 20 i treningsgrupper

For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. 

Bruk av treningsareal (haller, baner, saler)

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene.

Idrettslag/-foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Det kan være viktig å være klar over at SARS-CoV-2 overlever best ved lav temperatur og lav luftfuktighet slik at utøvelse av visse idretter under slike forhold derfor kan medføre en høyere risiko for utbrudd av sykdom.

Treningssentre

Treningssentre kan holde åpent fra og med 15. juni 2020 dersom smittevernet er ivaretatt. Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, at personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs og i mindre ventilerte lokaler. Publiserte studier viser at smittespredningspotensialet i saltrening med høy fysisk aktivitet er høyere enn aktiviteter som pilates og yoga. Treningssentre samler også personer fra geografiske spredte områder.

For å redusere faren for smitte inne på treningssentrene er det derfor viktig med strenge smittereduserende tiltak. Hovedpunkter i disse tiltakene er:

 • Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
 • Håndhygiene bør utføres før og etter økten.
 • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
 • Utstyr som berøres med hender over tid (f.eks. manualer og treningsapparater) bør rengjøres etter vanlige rutiner av hver bruker og av senteret ved dagens slutt.
 • Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.
 • Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.

Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene, som det forventes at treningssentrene følger: Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) 

Organisert svømming og skolesvømming

Regjeringen har besluttet at organisert svømming, inkludert skolesvømming, kan gjenopptas fra og med 1. juni 2020 forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges.

Her beskrives tiltak for å redusere risikoen for smitte ved organisert svømming, inkludert opptrening, rehabilitering og annen vannbehandling med arrangør. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Med organisert svømming menes all aktivitet med en ansvarlig arrangør (skole eller forening/lag osv.) som driver en form for svømmeopplæring, svømmetrening, kurs samt konkurransesvømming i regi av svømmeklubber.

Generelle råd for å hindre smittespredning

Svømmeanlegg har i tråd med gjeldende forskrift allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift. Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold i svømmeanlegg. Spesielt utsatte områder vil være i ankomstområder, garderober og dusjanlegg.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede.
 • God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
 • Redusert kontakt mellom personer.

Det viktigste tiltaket er å forhindre at syke personer besøker anlegget. Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet. Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt. Det er viktig at det tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt at toalettkapasiteten er tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

Forsterkede smitteverntiltak bør omfatte:

 • God oppmerking og minimum 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt i kø-områder (f.eks. stupebrett, inngangspartier og fellesarealer). 
 • Begrensning på antall besøkende tilpasset arealet og kapasitet i garderober, toalett og dusjer. 
 • Forsterket renhold, spesielt berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthyppighet.
 • Håndholdte hårtørrere kan brukes hvis man utfører håndvask før og etter bruk.
 • Redusert adgang til tribuner og fellesarealer. Det må være minst 1 meters avstand mellom personer på tribuner og i fellesareal.
 • Såpe og engangs papirhåndklær tilgjengelig på alle toaletter og sanitærrom.
 • Gangsoner i bade- og svømmeanlegget bør spyles regelmessig.
 • Ved bruk av utstyr slik som flytebrett, baderinger m.m. skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre av andre, som for eksempel neseklype, badehette etc.
 • Det skal være tilstrekkelig vakthold i garderober og bassenganlegg slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.
 • Toalettkapasiteten skal være tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

Garderobeskap og dusj

I prinsippet bør annethvert skap og annenhver dusj være avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene.

Fellesdusjene bør rengjøres som et minimum daglig. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.

Ettersom størrelsen og utformingen på bassenganleggene med tilhørende fasiliteter er så ulike, vil det være fornuftig at det er den kommunale helsemyndighet ved kommunelegen som vurderer om det enkelte bassenganlegg har iverksatt tilstrekkelige smitteverntiltak ved gjenåpning. Dette er også i tråd med forskrift om miljørettet helsevern.

Hvis disse kontaktreduserende tiltakene iverksettes, samtidig som man har et svært begrenset antall personer i anleggene, vil risikoen for smitte være lav.

Inngangsparti og fellesarealer

Ved inngangspartier og fellesarealer anbefales:

 • Plexiglasskjerm foran resepsjon (der det ikke er luke fra før).
 • Avstandsmarkeringer på gulv for å sørge for minimum 1 m mellom personer i køen, og bør fortrinnsvis plasseres med 2 m mellom hver kø.

Les mer om babysvømming, bruk av badstuer, spa og liknende her.