Vielsesrom

Det kommunale vielsesrommet er innredet på gården Skogheim, på kommunesenteret Oppeid vis a vis kommunehuset. 
Gården Skogheim var eid og drevet av forfatteren Knut Hamsun og hans familie i årene fra 1911 til 1917.

Vielsesprotokoll

Reglement for kommunale vigsler i Hamarøy

Reglement for kommunale vielser i Hamarøy kommune

1. Vigselsmyndighet
Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet.

2. Hvem som kan vigsles
Alle kan vigsles i Hamarøy kommune, uansett bosted.

3. Sted for vigsel
Vigsler i kommunal regi finner sted på gården Skogheim.
Brudeparet kan selv finne annet sted etter avtale med vigsleren.

4. Tidspunkt for vigsel
Vigslingen utføres i utgangspunktet på hverdager i kontortiden.
Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsleren finne sted på andre dager eller andre tidspunkt. Avtale om vigsling skal normalt skje tre måneder i forveien.

5. Rammer for vielsen
Hamarøy kommune har ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og dekkes av Brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.

6. Prøvingsattest og legitimasjon
a) Gyldig prøvingsattest (link Skatteetaten) må innleveres. Denne utstedes avfolkeregistermyndigheten, og er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato.

b) Ved oppmøte må brudeparet forevise legitimasjon.

c) Etter vigselen skal skjema «Melding om vigsel/vigselsbok» fylles ut. Denne skal undertegnes av vigsleren, brudefolkene og vitnene.

d) Bekreftet kopi av «Melding om vigsel/vigselsbok» skal sendes til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

7.Økonomi
a) Vigselen er gratis.

b) Bruk av kommunens lokaler er gratis. Eventuell leie av andre lokaler organiseres og dekkes av brudeparet.

c) Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet.

d) Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.

e) For vigsler utenom hverdager i kontortiden, betales det et gebyr på kr.600. Beløpet skal dekke kommunens merutgifter.

f) For vigsler utenom fastsatt sted i pkt 3, må brudeparet betale reisegodtgjørelse og evt. andre kostnader for kommunen.

g) Evt. kostnader skal være avtalt på forhånd.


8. Arkiv
All dokumentasjon lagres i kommunens saksbehandlersystem, og unntas med hjemmel i offentleglovens §13, jfr forvaltningslovens §13.

9. Administrasjon
Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.

10. Evaluering
Reglement ble evaluert i Formannskapet 11.04.2019 sak 30/19.

Lov og forskrift
Lov om ekteskap (link)
Forskrift om kommunale vigsler (link)
Forskrift om registrering og melding av vigsel (link)