Barnekoordinator team

Barnekoordinator team i Hamarøy består av ledende helsesykepleier Aid Bredal Olsen, helsesykepleier Mallin Andreassen og prosjektleder styrking av helsestasjon‑ og skolehelsetjenesten Trine Ediassen.

-Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester, sier ledende helsesykepleier Aid Johanne Bredal Olsen. -Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging, legger hun til. 

Familien din har rett til barnekoordinator hvis:

  • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og
  • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner, fremdrift i arbeidet med individuell plan.

-Barnekoordinator arbeider aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene, og veileder familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet, sier Trine Ediassen.

Kommunen har ansvaret for å oppnevne barnekoordinator til familien din. -Hvis kommunen får kjennskap til at familien kan ha rett til barnekoordinator, skal de veilede dem om rettigheten og vurdere om de har rett til barnekoordinator hvis de ønsker det, sier Mallin Andreassen. -Familien kan også be om barnekoordinator på eget initiativ. Ønsket om barnekoordinator kan være både skriftlig og muntlig, legger hun til. Familier som søker om barnekoordinator kan sende søknad til kommunens Tildelingskontor på e-post: tildelingskontoret@hamaroy.kommune.no.

Kommunen kan bare oppnevne barnekoordinator med samtykke fra foreldrene eller den som samtykker på vegne av barnet. 

 

Rett til barnekoordinator

www.helsedirektoratet.no kan du lese alt om barnekoordinator i veilederen.