Når kommunen har mottatt søknad om fradeling, vil den sørge for en oppmåling av tomten, og gi den et eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen blir en egen enhet som blir registrert i matrikkelen. Videre sendes det melding til tinglysing.

Det er eier av eiendommen som kan søke om deling av eiendom. Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Dersom den tomt som søkes fradelt eller resteiendommen etter fradeling ikke er egnet til bebyggelse på grunn av størrelse, form eller plassering, mener altså departementet at kommune kan nekte tiltakshaver/søker å fradele, eller kreve vesentlig endring av fradelingssøknad.

Last ned Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning i pdf