Rørvik gård er fredet av Riksantikvarens med vedtak av 28.08.2011. Det heter i fredningsvedtaket "Rørvik gård er et komplett gårdsanlegg fra slutten av 1800-tallet. I samtlige bygninger er både eksteriør og interiør godt bevart. Med ulike typer bygninger, steingjerder, og innmark omgitt av vakkert kulturlandskap utgjør gården en svært interessant kulturhistorisk helhet. Rørvik gård er et godt eksempel på nordnorsk kystkultur. Gården har høy opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og pedagogisk verdi". 

Tidligere Tysfjord kommune hadde ingen driftsavtale med stiftelsen og gården var heller ikke tilknyttet noe museum. Imidlertid bevilget kommunen om lag 50 tusen hvert år til inndekning av regnskaps- og revisjonsutgifter. Kommunestyret behandlet saken om avtale med Rørvik gård i PS 60/23 den 31.08.23 og følgende vedtak ble fattet: Stiftelsen Rørvik gård - avtale med museum:

  1. Hábmera suohkan-Hamarøy kommune ber stiftelsen Rørvik gård utarbeide en strategisk plan for gården, der drifts- og utviklingsplaner framkommer. 
  2. Hábmera suohkan-Hamarøy kommune vedtar den framlagte tilskuddsavtale mellom kommunen og stiftelsen Rørvik gård for 2023-2027, men da gjeldende i 3 år til og med 2025. 
  3. Valg av medlemmer til Styret for Stiftelsen Rørvik gård foretas som valgsak etter kommunevalget 2023. 
  4. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sak som sammenstiller alle kommunens engasjement i denne type saker og legger den fram for politisk behandling i løpet av 2024.

På denne grunnlag ble avtale om driften av Rørvik gård for 2023-2027 undertegnet 25.09.23. Avtalen gir grunnlag for et årlig tilskudd på kr 45 000 til Rørvik gård.

Valg av to kommunale medlemmer til styret for stiftelsen ble foretatt i PS 102/23 den 29.11.23.

Fredningsdokumentasjon Rørvik Gård kan lastes ned i pdf