Hvordan søke om konsesjon?

Du fyller ut skjema Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv. og sender inn til Hamarøy kommune til postmottak@hamaroy.kommune.no

Statsforvalteren i Nordland er klageinstans. Ved avgjørelsen av en konsesjonssøknad skal det blant annet legges vekt på hensynet til bosetting. Når søknaden gjelder en landbrukseiendom, skal det i tillegg blant annet legges vekt på prisen.

Unntak fra konsesjon

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, må det innleveres skjema LDIR-360Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Erklæringen innleveres til Hamarøy kommune, som bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt. 

Eksempler på overdragelser som ikke trenger konsesjon (listen er ikke uttømmende):

  • Bebygd eiendom mindre enn 100 daa dersom ikke mer enn 25 daa av eiendommen er fulldyrka og/eller overflatedyrka.
  • Ubebygd tomt til bolig, fritidshus eller naust, jf § 4 første ledd nr. 1. Tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova, eller trenger ikke slik godkjenning etter jordlova.
  • Erververen er eierens ektefelle eller i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje, eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje - forutsatt at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden.
  • Erververen er odelsberettiget til eiendommen.

Les mer om egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom på Landbruksdirektorat sin side.