Målgruppe for miljøtjenesten

Tjenestemottakere over 18 år som bor i egne bolig, og som har ervervet eller har en medfødt funksjonsnedsettelse, og som har ett behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter for å mestre hverdagen. Tjenesten er basert på vedtak fra Tildelingskontoret. Tjenesten er gratis.

Overordnede mål

Miljøarbeid er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Miljøtjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker/pårørende og vurderes fortløpende.

Hjelp til selvhjelp skal fremmes gjennom:

  • Å fremme økonomisk og sosial trygghet
  • Å bedre levevilkårene for brukerne
  • Å bidra til økt likeverd og likestilling
  • Å forebygge sosiale problemer
  • Å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
  • Å bidra til at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Gjennom råd og veiledning, og med utgangspunkt i tjenestemottakers behov skal ulike løsninger vurderes. Det skal fokuseres på hva tjenestemottaker selv kan gjøre, hva pårørende kan gjøre. Tjenesten tildeles ut ifra faglige og individuelle vurderinger, og skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og skal bidra at ressursene utnyttes best mulig.

Organisering

Miljøtjenesten er organisert under Helse- og velferd, og har i dag lokaler/kontor på Oppeid og Drag. Drag har bemanning hele døgnet, mens på Oppeid er det bemannet dag og aften.

Miljøtjenesten er tverrfaglig sammensatt, og består av vernepleiere, sosionomer, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter og har ca. 12,2 årsverk pr dags dato noe som gir tjenesten mulighet til å gi faglig god hjelp på alle områder for brukerne.

Miljøtjenesten holder til i de gamle lokalene til fysioterapeuten ved Dragstunet, Drag og i Dr. Kalstads vei nr.19 på Oppeid.