Beredskapsrådet

Beredskapsrådets i Hamarøy består av politisk ledelse, kommuneledelse og eksterne beredskapsaktører i Hamarøy (medlemmer, se beredskapsplan).
Rådet ledes av ordfører. Oppgaver til rådet er:

 • å treffe avtaler om samarbeid
 • finne felles løsninger
 • gi gjensidig informasjon om beredskapsarbeid
 • gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan
 • ta initiativ til beredskapsforberedelser

Kriseledelsen

Kriseledelsen har operativ ledelse og tar avgjørelser i en krisesituasjon. Kommunedirektøren har operativ ledelse.
Kriseledelsen består for øvrig av ordfører (talsmann presse ved kriser), assisterenede kommunedirektør, kommunalleder Samfunnsutvikling, kommunalleder helse og velferd, kommunalleder oppvekst. Beredskapskoordinator er støttefunksjon. Eksterne beredskapsaktører som for eksempel Politiet, Nord-Salten Kraft AS, TQC tiltrer ved behov.

Beredskapskoordinator

Beredskapskoordinator er kommunens kontaktperson om samfunnssikkerhet og beredskap. Funksjonen er å følgende:

 • jobbe tverrfaglig i organisasjonen med samfunnssikkerhet og beredskap
 • koordinerende funksjon, og støtte til kriseledelse
 • pådriver for iverksetting av øvelser, opplæring og bruk av CIM (støtteverktøy)
 • kommunens representant regionalt beredskapsarbeid
 • tilrettelegger for øvelser i regi av Fylkesmannen
 • ajourholde overordnet planverk; beredskapsplan, helhetlig ROS, oppfølgingsplan
 • sekretariat og pådriver for møter i beredskapsrådet

Stabsfunksjoner ved kriser

Stabsfunksjonene er støtte for kriseledelsen under kriser, og er tilrettelegger og bidrar til situasjonsoversikt og beslutningsstøtte. Administrativt personell som hentes inn ved behov. Tilrettelegger for kriseledelsen, framskaffer beslutningsgrunnlag og informasjon, bistår ved krisekommunikasjon, loggføring, rapportering etter behov, logistikk, IKT.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er et kompetanseteam ved kriser. Formålet er å sikre og organisere støtte til mennensker og deres pårørende som har vært involvert i ulykker/krisesituasjoner.
Teamet organiseres etter type hendelse og behov for kompetanse, og har en egen plan for dette arbeidet.