Slik sender du inn gravemelding

Gravemelding sendes inn tre dager før oppstartsdato. Behandling av gravemelding koster kr 500,- Slik gjør du:

  1. Registrer deg på Geomatikk.no.
  2. Send Gravemelding og kart til Kystnett på e-post: firmapost@kystnett.no.
  3. Fyll ut skjemaet (Graveemelding). Legg ved kart som beskriver graveområdet (kart kan hentes her).

Ansvar og varsling

Entreprenøren/utbyggeren som skriver under er ansvarshavende for gravingen og etterfølgende istandsetting. Den ansvarshavende skal sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og sørge for at bestemmelsene i plan- og bygningslovens følges. Før graving påbegynnes må entreprenøren/utbyggeren skaffe seg opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger, grensemerker, fastmerker og lignende. Gravemeldingen skal forevises alle aktuelle etater, jfr. skjema. Ved gravemeldingen skal det vedlegges et kart i M 1:1000 som viser nøyaktig avmerking hvor planlagte graving skal finnes sted. Entreprenøren/utbyggeren må selv avtale tid for evt. påvisning av kabler, ledninger, merker og lignende med den aktuelle etat.

Gravearbeider må ikke settes i gang før det er gitt tillatelse til dette fra Teknisk enhet og evt. påvisning har funnet sted.

Graving i kommunal vei

Ansvarshavende må ha godkjenning for denne typen arbeid. Om nødvendig må entreprenøren/utbyggeren utarbeide en varslingsplan som sammen med gravemeldingen skal forelegges politi mhp. trafikkavvikling m.v. Vi viser her til Statens vegvesens håndbok-051, arbeidsvarsling. Brannvesen, ambulanse og kollektivtrafikk må også varsles om gravingen.

Etter gravearbeidet er ferdig utført, skal grøften i gjenfylles fagmessig. Stedlige masser skal sorteres og brukes for oppbygging av underbygningen. Overbygningen skal være lik eksisterende overbygning. Hovedgater/veier skal som hovedregel reasfalteres umiddelbart, andre gater/veier innen 2-3 uker – om ikke annet er avtalt. Asfaltering skal utføres av et firma med utstyr og kompetanse for å gjøre en fagmessig jobb. Oppstår setninger på grunn av dårlig komprimering eller feil bruk av masser, kan kommunen innen ett år forlange istandsetting gjort på nytt. Hvis asfalteringen ikke blir foretatt så raskt og med den kvalitet kommunen forlanger, kan etaten velge å utføre arbeidet selv, for ansvarshavendes regning.

Nå reparasjonen av gravearbeidet er ferdig utført, skal det meldes fra til Teknisk enhet hos kommunen. Det vil da bli foretatt en befaring, og endelig befaring innen ett år etter at ferdigmelding er mottatt.

Ved graving i private veier må veieier kontaktes i tillegg. Ved graving i riks-/fylkesvei, må Statens vegvesen kontaktes.

Graving utenom vei

Graving utenom offentlig vei må avklares med grunneier. En tillatelse fra grunneier fratar ikke ansvarshavende plikten til å oppsøke de aktuelle etater for å få påvist evt. kabler, ledninger og lignende. Kommunen tar ikke ansvar for private ledninger som måtte befinne seg i grunnen. Slike ledninger må hver enkelt grunneier opplyse om selv. For kommunale bygg må gravemeldingen forelegges Teknisk enhet. Ved bygging av vei, planering og/eller dyrking, plikter ansvarshavende å undersøke at grunneier har fått tillatelse til slikt arbeid av kommunens landbruksavdeling.

Andre bestemmelser

Hvis skader oppstår fordi graving ikke er varslet, eller fordi den blir utført i strid med anvisninger som er gitt, er ansvarshavende pliktig til å dekke alle kostnader som følge av skaden.

Graving må påbegynnes innen 3 måneder etter at gravetillatelse er gitt.

Dersom gravingen kan virke inn på fredede faste fornminner, krever dette tillatelse fra vedkommende vernemyndighet.

Hvis gravearbeidet har et omfang som forutsetter tillatelse etter plan- og bygningsloven, skal utførende entreprenør/utbygger søke om dette – uavhengig av gravemeldingen.