Frist

Det gjennomføres et hovedopptak i året. Hovedopptaket kunngjøres på kommunens hjemmeside. 

Søknadsfristen settes til 1. mars.

I tillegg til hovedopptaket tas det jevnlig inn barn i barnehagene så fremt det er ledig kapasitet.
 

Rett til plass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehager i Hábmer - Hamarøy