Vi har et stort inngjerdet uteareal som i disse dager vil få siste oppgradering til å bli et flott uteområde. Her legger vi vekt på naturens egne muligheter; naturtomt med skog, steiner og mange lure plasser til utforsking, lek og fantasi. Vi er glade i å være ute.

Vegg i vegg med oss ligger grendehuset. Her har vi tilgang til en flott gymsal som vi gjerne bruker, særlig i den svarteste tida på året.

Fokusområder

  • Helsefremmende barnehage – fysisk aktivitet, kosthold, uteaktiviteter.
  • Sosial kompetanse – vennskap, samspill og lek.

Pedagogisk grunnsyn

Vi arbeider kontinuerlig med blikket rettet mot vår felles plattform i barnehagehverdagen, og disse grunntankene er etablert:

Trivsel og glede er byggesteiner vi legger vekt på. Både ved å ha det ryddig og trivelig rundt oss og finne arbeidsformer og organisering som fungerer godt.

Respekt og omsorg for hverandre ( barn, foreldre, medarbeidere ) er andre viktige stikkord.  Som voksen i barnehagen har vi en viktig rolle som tilretteleggere, observatører og rollemodeller.

Barnehagen skal være en arena for læring og utvikling. Gjennom lek, samhandling med andre og varierte muligheter for utfordringer, opplevelser og erfaringer skal hver enkelt få mulighet til utvikling ut fra sitt ståsted. Lek, vennskap og barnas egen kultur gis god plass hos oss.

Vi ønsker å skape et miljø som gir rom for alle forskjeller blant oss og der vi føler tilhørighet og trygghet. Det skal føles godt å komme til barnehagen.

Ut fra dette har vi nedfelt følgende «leveregler» som vi ønsker skal ligge til grunn for våre handlinger:

  • Vi skal være til stede for barnet her og nu.
  • Vi skal rose all adferd der barn viser omsorg og omtanke for hverandre.
  • Vi skal sammen med barna søke svar på deres spørsmål og undring.
  • All vår adferd skal være tuftet på en positiv holdning og vi skal vise hverandre respekt.
  • Samværet i barnehagen skal være preget av åpenhet, humor og toleranse.

Ansatte

Vi som jobber her er godt voksne og noen av oss har vært i barnehagen fra oppstart i 1992. Fast ansatte utgjør 3.45 årsverk fordelt på barnehagelærere og assistenter

Styrer/ped. leder er Ann Kristin Knutsen
Pedagogisk.leder er Anita Valle
Pedagogisk leder er Jill Steffensen (80%)
Ped.leder/Assistent Anita Holm (80%)
Assistent Ada Westermann (35%)
Assistent Annika Jakobsen
Barne- og ungdomsarbeider Malene Johansen (70%)

Barnehagen har i perioder studenter fra høyskoler og elever fra videregående skole i praksis.