Om du finner feil i faktaopplysningene ber kommunen deg melde fra snarest.

Slik kontrollerer du faktaskjemaet.

Tilbakemelding gis skriftlig til postmottak@hamaroy.kommune.no, eller Hábmera suohkan Hamarøy kommune, Eiendomsskatt, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

Telefon prosjektmedarbeider eiendomsskatt: 907 93 137.

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Hvem blir ilagt eiendomsskatt?

Alle boligeiere, hytteeiere og næringseiendommer i Hamarøy kommune blir ilagt eiendomsskatt.

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Sakkyndig takstnemnd har utarbeidet Rammer og retningslinjer for tomter/grunn og ulike typer bygg. Dette danner takstgrunnlaget for eiendomsskatten.

Hvordan beregner kommunen arealet i takstgrunnlaget?

Vi benytter bruksareal (BRA) som er registrert i matrikkelen som et utgangspunkt.

Når kommer faktura for eiendomsskatt?

Eiendomsskatt blir fakturert to ganger i året med forfall 20.04. og 20.10. Faktura skal betales selv om du er uenig i beløpet eller takseringen, og sender klage til kommunen. Hvis du får medhold i klagen, vil det du har betalt for mye bli trukket fra på neste faktura eller tilbakebetalt.

Hvem bestemmer promillen som legges til grunn for eiendomsskatten?

Kommunestyret i Hábmer Hamarøy vedtar promillesatsen og evt. bunnfradrag. Dette gjøres i forbindelse med behandling av budsjettet i desember hvert år. Hvor høy promillesats som kan benyttes reguleres av Lov om eiendomsskatt.

Hvilke bygg blir ikke ilagt eiendomsskatt?

Fjøs og landbruksbygninger på gårdsbruk i drift, kommunale og statlige bygg. Fritak iht. § 7 gjøres av kommunestyret.

Huset mitt er under oppføring, får jeg eiendomsskatt på det da?

Det er status på bygg pr. 01.01. som gjelder. Hvis boligen/hytta er registrert med ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller er tatt i bruk pr. 1. januar i gjeldende skatteår, får du eiendomsskatt på boligen/hytta.

Hva skjer hvis bygget blir revet eller brenner i løpet av året?

Hvis bygg brenner eller rives i løpet av året, blir du fortsatt ilagt eiendomsskatt resten av året. Det er status pr. 01.01. som gjelder. Eiendomsskattekravet kan søkes dekket av din forsikring.

Hva skjer hvis jeg selger boligen/hytta i løpet av året?

Faktura som er sendt ut gjelder for 6 måneder. Fakturadato styrer hvilken eier vi skal sende faktura til. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. 

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler vil kunne bistå med avregning til ny eier, eller dere avtaler mellom dere selv. Det må ikke betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av e-faktura/avtalegiro.  

Denne praksisen er vanlig i de fleste kommuner.

Eier av hytte eller naust er ikke eier av grunnen/tomta – hvem får faktura?

Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvem som eier bygningen, så vil den som er grunneier i utgangspunktet svare for eiendomsskatten. Er det likevel ønskelig at eier av bygget faktureres, må det foreligge en skriftlig avtale mellom grunneier og eier av bygget. Avtalen må inneholde gårds- og bruksnummer, bygningsnummer og være signert av begge parter. Hvis ikke eiendomsskatten gjøres opp vil grunneier bli holdt ansvarlig for eiendomsskatten.

Vi vil så langt som mulig forsøke å sende kravet om eiendomsskatt til den som faktisk eier bygget.

En måte å få denne avgiften over til faktisk eier på papiret, er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Man kan også undersøke om man får skilt ut en festet tomt eller punktfeste. Når dette foreligger, vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

Flere eiere av en eiendom – kan kravet for eiendomsskatt deles opp og sendes til hver eier separat?

Kravet for eiendomsskatt kan ikke deles opp, og kan bare sendes til én av de registrerte eierne.

Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Du har seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc.

Eiendomsbesitter/klager må påregne at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette. Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Kan det søkes om fritak for eiendomsskatt?

Privatpersoner kan søke om fritak dersom eiendommen har historisk verdi.

Sakkyndig takstnemnd

MEDLEMMER  VARAMEDLEMMER 
Asbjørn Hopland Kitty Aira
Kirsten Hilling Bente Melby Ness
Skjalg Solhaug Jørgen Kintel

Klagenemnd

MEDLEMMER  VARAMEDLEMMER 
Rigmor Lien Linda Jessen
Eirik Valle Sigurd Winther
Mattias Harr Ragnar Jullum
Jannita Olvik Mary Astrid Hilling
Kjell Hveding Ingmar Kårtveit