Om NAV

De fleste vil finne svar på spørsmål om bistand og ytelser fra NAV gjennom nettsiden nav.no for privatpersoner og bedrifter.

Dersom du ikke finner fram eller trenger veiledning vil du få god hjelp av NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Spørsmål om pensjon kan rettes til 55 55 33 34. Spørsmål fra arbeidsgivere eller lege kan rettes til 55 55 33 36.

Kontaktsenteret har åpent alle ukedager 09.00 - 15.00.

Dersom du trenger mer omfattende bistand fra NAV for å komme i arbeid eller har behov for økonomisk råd/veiledning og eller økonomisk bidrag i en vanskelig livssituasjon vil NAV kontaktsenter henvise deg til ditt lokale NAV kontor. Dette gjelder også dersom du er i en akutt situasjon og trenger krisehjelp til livsopphold/bolig.

NAV Indre Salten forvalter tjenester og ytelser etter Lov om folketrygd se her og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen se her med tilhørende forskrifter.

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt via nav.no, noe vi anbefaler for best mulig kvalitet på søknaden og derved kortere behandlingstid. Men du kan også søke manuelt på papir, i posten til postadresse, eller i postkasse på hver lokasjon, alternativt levere søknaden personlig i åpningstiden.  Søknadsskjema finner du på denne nettsiden. Se her.