Folkehelseloven

Folkehelseloven  gir kommunene større ansvar for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, og har som formål å fremme god og rettferdig fordeling av helse. Kommunen skal fremme befolkningens helse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Folkehelseloven 2012).

Folkehelseprofil og oppvekstprofil 2021 finner du nederst på side under Vedtekter og Dokumenter.

Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI.

Folkehelsearbeidet i Hamarøy kommune

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet

Kommunen har siden 2005 hatt en forpliktende samarbeidavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet, og i 2009 ble kommunen kåret til årets folkehelsekommune. 

Folkehelseteam

Folkehelsearbeidet i kommunen er organisert i to tverrfaglige team; Strategisk folkehelseteam som har en overordnet funksjon og er styringsgruppe for folkehelsearbeidet, og et fagteam som arbeider med utarbeidelse, iverksettelse og oppfølging av tiltak.

Sunne kommuner

Hamarøy kommune er medlem i nettverksorganisasjonen Sunne kommuner - den norske nasjonale nettverksforgreiningen til Verdens helseorganisasjon. Nettverket er et forum for kommuner/fylkeskommuner som ønsker å utvikle og iverksette helsefremmende prosesser gjennom en tverrfaglig arena bestående av politikere og fagpersoner. Som en del av sunne kommuners nettverk ønsker vi å fremme helhetstenkning i lokalt folkehelse­arbeid og kommunalt planarbeid der det legges vekt på forebyggende strategier og helsefremmende aktiviteter.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern utføres av Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS). Informasjon om tjenester og skjema finnes på deres hjemmeside.

Frisklivssenteret Hamarøyhallen

Som en del av folkehelsearbeidet har kommunen en etablert Frisklivssentral som er et kommunalt kompetansesenter for oppfølging og veiledning til å endre levevaner. Frisklivssentralen er samlokalisert med kommunalt treningssenter.

Den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten har ansvar for at prioriterte grupper får tilbud om tannhelsetjenester. I tillegg benytter mange voksne seg av Den offentlige tannhelsetjenesten.

De er også ansvarlig  for at spesialisttjenester er tilgjengelig i tilstrekkelig grad for de som oppholder seg i fylket.

Hamarøy tannklinikk ligger på Oppeid, og har åpningstider: mandag-fredag 08:00 - 15:30. Telefon: 47507320. E-post: ham-tann@nfk.no.

Drag tannklinikk ligger på Drag, og har åpningstider: mandag-fredag kl 08:00 - 15:30. Telefon: 47628279. E-post: dra-tann@nfk.no.

Mer informasjon finner du på egen side.

Smittevern

Informasjon om smittevern finner du på egen side.