Frifond

Frifond støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor! Her kan du sjekke om Frifond kan støtte prosjektet deres www.frifond.no

For ungdom

Trenger du midler til et ungdomsprosjekt fins det flere midler som er lett tilgjengelig. Her er også fins også mulige søknadsordninger for Ungdomsorganisasjoner.  

Fritidsaktiviteter er ofte ikke gratis, men om økonomien i familien er trang så finnes det mange muligheter for støtte og hjelp slik at man skal få delta uansett. Her finner du støtteordninger for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til samfunnsnyttige formål for trygghet og helse.

Målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn. 

Les mer om Gjensidigestiftelsen her.

Grasrotandel

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Les mer om grasrotandelen her.

KORO (Kunst i offentlige rom) - tilskuddsordning

KORO støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Kunstnere, kuratorer, samfunnsaktører og offentlige aktører kan søke.

Frist for søknad er 1. februar hvert år. 

Organisasjonen gir også støtte til formidling og kompetansetiltak. To søknadsfrister pr. år. 

Les med om ordningen her.

Kulturmidler

Former for tilskudd:

1. TILSKUDD TIL IDRETT OG KULTUR:

  • Tilskudd til allmenne kulturtiltak
  • Tilskudd til idrett og friluftsliv

Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv i stadig utvikling, til beste for Hábmer - Hamarøys innbyggerne. Tiltak for barn og ungdom blir prioritert. Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som har idrett- eller kulturaktivitet som hovedmål. 

Organisasjoner med et ikke kommersielt formål er velkommen med søknad.

2. PROSJEKTMIDLER KUNST OG KULTUR

Tilskuddsordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet i Hábmer - Hamarøy. Ordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet. Det kan gis tilskudd til kunstproduksjoner og kunstprosjekter, kulturverntiltak, kulturarrangementer, formidling og festivaler. 

Retningslinjer (pdf).

Kulturmidler og prosjektmidler kultur utlyses hvert år med søknadsfrist 1. mai. Etter dette kan det være aktuelt med søknad på restmidler.

Søknadsskjema.

Ta kontakt med kulturleder Hilde Fredheim tlf. 99264445, e-post: Hilde.Fredheim@hamaroy.kommune.no

Kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminnefondet

Private eiere av verneverdige kulturminner kan søke kulturminnefondet om midler. Du søker via Kulturminnefondets nettsider.

Riksantikvaren

Private eiere av vernede kulturminner, kulturmiljøer og annet kan søke riksantikvaren om midler.

Samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK.

Samisk fartøyvern

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”. Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK.

Kulturrom

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Les mer på www.kulturrom.no.

Søknadsfrist 2. mars og 1. september kl. 13:00.

Søknadsskjema. 

 

Litteraturformidling

Tilskuddsordningen for litteraturformidling skal bidra til at en stor bredde av litteratur primært på norsk eller samisk blir profesjonelt formidlet til det allmenne publikum.

Kulturrådets Faglig utvalg for litteratur åpner nå for at det kan søkes om tilleggsbevilling til litteraturformidling.

Søk her.

Søknadsfrister er:

  • mars
  • juni 
  • september
  • desember

Momskompensasjon til frivillige lag og foreninger

Det kan søkes om momskompensasjon for kjøp av varer og tjenester. 

Alle lag og foreninger kan søke på denne ordningen på visse vilkår.

Se mer informasjon hos Lotteritilsynet

Momskompensasjon idretsanlegg

Det kan søkes momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Fristen for søknad er 1. desember.

Se mer informasjon hos Lotteritilsynet.

Nord-Salten kraft AS

NSK ønsker å føre en del av selskapets inntekter tilbake til samfunnet gjennom sponsing av lokale aktiviteter. NSK ønsker å bidra til en positiv utvikling i Nord-Salten, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Les mer om Nord-Salten Kaft AS sine sponsormidler her.

Spillemidler


Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommuner har en felles kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2019. Hamarøy kommunes handlingsdel er rullert i desember 2018. Handlingsdelen er ikke blitt rullert siden, da det ikke er innkommet innspill til planen. Planen er godkjent som gjeldende inntil ny vedtas. 

Søknadsprosessen

Søknadfristen til Hamarøy kommune er 31.oktober.

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

  • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
  • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
  • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Se www.anleggsregisteret.no for informasjon, veiledning og søknadsskjema. Her ligger også maler som kan benyttes i vedleggene. 
Vi anbefaler også www.godeidrettsanlegg.no for gode eks. på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg og veiledning for prosjekt.

Statskogmillionen

Statskog gir en million kroner til gode krefter som jobber mot samme mål som de. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.

Statskog har to søknadsperioder, vår og høst, 1.-30. april og 1.-31.august.

Les mer om Statskogmillionen her.

SpareBank 1 Nord-Norge

Gjennom Samfunnsløftet støtter SpareBank 1 Nord-Norge små og store prosjekter som gjør landsdelen vår til en enda bedre plass å bo.

Søk her.

Tilskuddsordninger fra Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger som lag og foreninger kan søke på fra Nordland Fylkeskommune. Enkelte kan søkes av laget / foreningen alene, mens andre krever at en kommune er medsøker. Alle tilskudd fra Nordland Fylkeskommune finner du her.

Tilskuddsportalen

Portalen gir oversikt over en rekke mulige tilskuddsordninger. Kommunens ansatte kan benytte portalen. Kontaktperson for ordningen er Frivilligsentralen ved Nordis Tennes. 

Hamarøy frivilligsentral - Registrering av brukere på Tilskuddsportalen.
 

VinnVind-midler

Det kan søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter rundt Tysfjorden fra Sørfjord vindparks VinnVind-midler. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Sørfjord Vindpark.

Midlene tildeles ikke privatpersoner, politiske motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse. 

Utlysningen av VinnVind-midlene ved Sørfjord Vindpark skjer en gang pr. årer,  i første kvartal.  Det er en målsetting av beslutning skal være 1. april hvert år. 

Annonsering vil bli foretatt. 

Klikk her for att laste ned søknadsskjema for 2023.