Forretningsplanen

Erfaringer viser at en godt gjennomarbeidet forretningsplan er svært viktig for en vellykket etablering. Altinn gir mer informasjon om innholdet i en forretningsplan. Se også Innovasjon Norge sine nettsider.

Valg av selskapsform/registrering


Det er vanskelig å si noe generelt om hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig. Det anbefales å ta kontakt med rådgiver for nærmere drøfting før du avgjør dette. Se også Altinn.

Regnskap

Selv om et regnskapsfirma fører regnskapet ditt, er det viktig at du forstår hva et regnskap er og hva de enkelte tallene forteller deg. Se Altinn for mer utfyllende informasjon.

Finansiering

Hovedtyngden av nyetablerere i Hamarøy finansieres gjennom låneopptak i bank. Av offentlige finansieringsordninger er det først og fremst Innovasjon Norge som yter lån og tilskudd til nyetablerere.

Tillatelser


I en rekke tilfeller er det nødvendig å innhente tillatelser fra offentlige myndigheter før man starter bedrift. Det kan være virksomhetens art, for eksempel etablering av spisested, som krever godkjenning - eller det kan være at det kreves en bestemt kompetanse hos den som etablerer bedriften. 
Opplysninger om regler for skattetrekk, merverdiavgift m.v. får du hos fylkesskattekontoret skatteetaten.