Helsefremmende og forebyggende

Henvendelser til tjenesten kan gjøres personlig, per telefon, brev eller ved henvisning fra andre helse- eller omsorgstjenester.

Ergoterapeut jobber helsefremmende og forebyggende. Fokuset ligger på mestring av egen hverdag, å se ressurser framfor begrensninger, og å tenke problemløsende.

En funksjonsnedsettelse er ikke til hinder for å drive med det en liker, men kanskje en må tenke annerledes og drive med aktiviteten på en annen måte enn før.

Arbeider med både barn og voksne

Ergoterapeuten kan tilby tjenester til barn og unge og deres familier, samt voksne og eldre som er i risiko for å få, eller har vansker med å mestre/utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade. Ergoterapeuten samarbeider med andre tjenester i kommunen som: skole, barnehage, pleie, hjemmebaserte tjenester, legekontor, fysioterapitjenesten, NAV, vaktmester m.fl.

Tjenesten er gratis.

Eksempler på ergoterapeutens arbeid

Råd og veiledning i forhold til dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, hjem / skole og fritid.

  • Trening vedr. dagliglivets aktiviteter, med fokus på mestring og deltakelse. 
  • Komme på hjemmebesøk, og sammen med deg kartlegge og finne løsninger på aktiviteter som i hverdagen er utfordrende.
  • Tekniske hjelpemidler (bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon), søknad/ vurdering/utprøving/tilpasning av disse.
  • Hjelpe deg til å mestre egen hverdag.
  • Informere og veilede om fallforebyggende tiltak.
  • Bistår ved tilpasning eller nybygg, både i boliger, barnehage, skole, arbeidsplass, fritidsarena og kommunale bygg, for og sikre tilgjengeligheten for personer med ulike funksjonsnedsettelser.
  • Syn- og hørselkontakt i kommunen.