Om PPT

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste i Hábmer - Hamarøy som, fra 1.1.2022 ligger under barne- og familieenheten i Bodø kommune. 

PPT er først og fremst kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Ved siden av utredning og sakkyndighetsvurdering, veileder PPT foresatte, personale i barnehage og skole. PPT kan holde kurs, foredrag m.m., eller henvise til andre hjelpeinstanser.

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov:

 • språk- og talevansker, logoped
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker

Vi hjelper voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett på spesialundervisning:

 • dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg
 • hvis du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter