Foto: Svetlana Gracheva

Visjon

Kulturskolens oppgave er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Formålet med opplæringen i kulturskolen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen er et ressurssenter i Hamarøysamfunnet og med vår fagkompetanse, våre tilbud, møteplasser og forestillinger skal vi bidra og stimulere til musikk- og kulturaktivitet i Hamarøy.

Vokalist konsert 23 nov

Pedagogisk plattform

Vi...

 • ønsker å gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer.
 • legger vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet som sammen med utfordringer vil stimulere fantasi og skapende krefter, noe som gjør elevene godt rustet til å håndtere livets ulike utfordringer.
 • ønsker å vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler.
 • ønsker å utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen.
 • kjennetegnes ved holdninger og tanker som er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn.
 • legger vekt på læring gjennom opplevelse og vil tilstrebe en høyest mulig kvalitet på undervisningen.
 • bruker ulike undervisningsformer og metoder med hovedvekt på undervisning èn til èn, og i grupper.
 • vil sette eleven i fokus og bruke læreren som veileder og forbilde gjennom en tilpasset og variert undervisning med vekt på den praktiske og utøvende virksomhet.
 • legger stor vekt på at elevenes deltagelse i forestillinger, konserter, arrangementer og samarbeidsprosjekter mellom ulike kunstfag, blir gode opplevelser og arenaer for mestring.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å oppleve glede ved å mestre, uttrykke og formidle ulike kunstformer alene og sammen med andre.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å utvikle forståelse og respekt for andres kulturelle tilhørighet ved å fokusere på kulturarv og tradisjoner.
 • ønsker at elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent.

Relasjonskompetanse – læring basert på tillit og trygghet

Læring har en sterk emosjonell komponent, og hos oss står den gode relasjonen mellom lærer og elev i sentrum. Denne kontakten og interaksjonen mellom lærer og elev er et av læringens viktigste grunnlag. En tillitsbasert relasjon fremmer samarbeid og motivasjon, og den innebærer at elevene tør å spørre når det er noe de ikke forstår. I Hamarøy kulturskole har vi en unik mulighet til å se det «hele mennesket» hver enkelt elev er. Fordi vi er en relativt liten kulturskole, på en relativt liten plass, treffer våre lærere elevene på ulike arenaer i løpet av en uke. Dette gir oss en unik mulighet til å bygge gode, trygge relasjoner med elevene – som vi mener er en forutsetning for at læring skal kunne oppstå.

Yrkesetisk kompetanse

Elevens behov skal alltid stå i sentrum. Å utøve kunst innebærer å eksponere seg, vise hva man kan og ikke kan, uttrykke sitt følelsesliv. Dette gjør eleven sårbar. Det innebærer et stort yrkesetisk ansvar for kulturskolelæreren. Vi skal som kulturskolelærere være oss bevisst det asymmetriske forholdet til elevene, sørge for at eleven føler seg trygg i undervisningssituasjonen, og at hver eneste undervisnings- og framføringssituasjon er preget av trygghet, glede og mestring.

Foto: Svetlana Gracheva

Serviceerklæring

 • Hábmera kultuvrraskåvllå - Hamarøy kulturskole gir et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev.
 • Vi bruker våre fag og vår undervisningstid til å styrke elevens tro på egen verdi, idèer og drømmer .
 • Vår undervisning er organisert individuelt, og i grupper. Gruppeleksjoner skal utgjøre minst 30 minutters undervisning per uke, mens individuell undervisning skal utgjøre minst 20 minutter per uke. Vi etterstreber å tilrettelegge for samspill hvert semester.
 • Undervisningstilbudet er lagt til den skolen eleven går på, så fremt det er økonomisk ansvarlig med hensyn til antall søkere.
 • Vi garanterer alle våre elever muligheten til å delta på konsert hvert semester.
 • Kulturskolens lærere skal ha løpende kommunikasjon med foreldre. Vi skriver et notat med innhold, lekser og progresjon etter hver undervisningstime. Dette kan leses av foreldre i Speedadmin.
 • Vi garanterer svar på skriftlige henvendelser innen to arbeidsdager.
 • Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger per semester. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.
Foto: Svetlana Gracheva

Forventninger

Vi forventer at du som elev:

 • er åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • holder orden på utstyr, instrument og noter
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før eller tidligere
 • utvikler gode øvingsrutiner 

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget, og utvikle gode øvingsrutiner
 • følger med ukentlig i Speedadmin
 • sørger for at eleven har nødvendig utstyr tilgjengelig for øving 
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen, om mulig dagen før eller tidligere

Speedadmin

Speedadmin er kulturskolens administrasjonsprogram og kommunikasjonsplattform mellom lærere, elever og foreldre. Her kan elever og foreldre følge med på timeplan, lese notater til hver undervisningstime og se konsertkalender. Søknader til kulturskolen leveres også gjennom speedadmin. 

Link til eksisterende elever og foreldre i Speedadmin
Link til nye elever/påmelding/søknadsskjema i Speedadmin

Utmelding

Logg inn i Speedadmin. Velg "utmelding" i menyen (øverst i midten.) 

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1.desember og for høstsemesteret 1.mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for kommende semester. 

Ved spørsmål, ta kontakt med rektor: svein.schultz@hamaroy.kommune.no 

Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning

Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning fra 2016, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, ble i juni 2018 vedtatt innført i Hamarøy kommune. Det betyr at rammeplanen skal legges til grunn for drift og utvikling av Hamarøy kulturskole. I rammeplanen heter det at hver enkelt kulturskole skal utarbeide lokale læreplaner (inneholdende blant annet fagplaner) med utgangspunkt i rammeplanen. Det arbeidet er vi i gang med i Hamarøy kulturskole.  

Rammeplanen kan leses på www.kulturskoleradet.no.