Samisk

Sáme pasientan la riektá dievnastusájt sámegiellaj oadtjot almulasj varresvuodadievnastusájn. Diedo pasientajda ja addnijda galggi hiebaduvvat sijá giela- ja kultuvrraduogátjij. Máhttelisvuohta guládallat iednegiellaj la stuorra árvvon vaj sáme pasienta galggi ájvan dievnastusfálaldagájt oadtjot.

Varresvuoda guládalle:

  • sujna le sierra åvdåsvásstádusáv sáme pasientaj riektájt ja dárbojt bærrájgåhtset varresvuoda- ja huksosuorgen Hábmera suohkanin.
  • galggá dåjmadiddjen liehket sáme pasientajda ja lagámusájda gudi li fálaldagáv oadtjom sijddasujttuj, skihppijsijddaj, dálkudiddjáj j.v.n.
  • galggá dåjmadit fálaldagájt vaj hiebadit avtaárvvusattja varresvuodadievnastusájt sáme pasientajda ja lagámusájda.
  • galggá viehkedit sáme perspektijvav lasedit barggij gaskan varresvuoda- ja huksosuorgen.
  • galggá riektáv avtaárvvusattja varresvuoda- ja huksodievnastusájt sámijda tjalmostit.

Norsk

Den samiske pasienten har rett til å bli betjent på samisk i kontakt med offentlige helsetjenester. Informasjon til pasienter og brukere skal være tilpasset deres kultur- og språkbakgrunn. Muligheten til å kommunisere på eget morsmål vil ha betydning for at samiske pasienter skal få et tjenestetilbud av god kvalitet.

Samisk helsekontakt:

  • har et spesielt ansvar for å ivareta samiske pasienters rettigheter og behov i møte med helse- og omsorgstjenestene i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
  • skal være koordinator som både pasienter og pårørende kan kontakte når samiske pasienter /brukere av tjenestene har fått tilbud om hjemmesykepleie, sykehjemsplass, legetime etc.
  • skal koordinere tjenestene opp mot pasienter og pårørende for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester til den samiske pasienten og pårørende
  • skal bidra til økt kompetanse blant personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester til samiske brukere
  • skal spre kunnskap om rettighetene til likeverdige helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen.