Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring / rehabilitering og bruk av ny teknologi. Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene hjemmetjenester som psykisk helse og rus, kreftomsorg, demens m.m, og miljøtjenester for personer med funksjonsnedsettelse og institusjonstjenester.

Henting av avfall

I utgangspunktet må alle sette ut sine egne dunker. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan trille ut dunken, kan du søke om at vi henter og setter den på plass for deg. Søknad sendes til kundesenter@iris-salten.no.
Du kan også betale Iris for at sjåføren henter og setter på plass dunken. Pris på denne tjenesten finner du her. Tjenesten gjelder henting av dunk inntil ti meter fra vei (i noen tilfeller 20 meter fra vei). Les mer her. 

Utlevering av post

Bevegelseshemmede som ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen ved fast helårlig bolig, skal få utlevert postsendinger nærmere enn angitt i reglene, dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene.

Utleveringspostkasse skal plasseres ved inngangsdør til bolig dersom behovet tilsier det.

Du kan benytte skjema for flytting av postkasse for å søke om dette. Posten kan kreve fremlagt dokumentasjon for bevegelseshemningen, herunder legeerklæring. Les mer her.