Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring / rehabilitering og bruk av ny teknologi. Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene hjemmetjenester som psykisk helse og rus, kreftomsorg, demens m.m, og miljøtjenester for personer med funksjonsnedsettelse og institusjonstjenester.

Henting av avfall

I utgangspunktet må alle sette ut sine egne dunker. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan trille ut dunken, kan du søke om at vi henter og setter den på plass for deg. Søknad sendes til kundesenter@iris-salten.no.
Du kan også betale Iris for at sjåføren henter og setter på plass dunken. Pris på denne tjenesten finner du her. Tjenesten gjelder henting av dunk inntil ti meter fra vei (i noen tilfeller 20 meter fra vei). Les mer her. 

Utlevering av post

Bevegelseshemmede som ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen ved fast helårlig bolig, skal få utlevert postsendinger nærmere enn angitt i reglene, dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene.

Utleveringspostkasse skal plasseres ved inngangsdør til bolig dersom behovet tilsier det.

Du kan benytte skjema for flytting av postkasse for å søke om dette. Posten kan kreve fremlagt dokumentasjon for bevegelseshemningen, herunder legeerklæring. Les mer her.

Klage på helse og omsorgstjenester

Vi skal gi tjenester med god kvalitet og som folk er fornøyd med. Dersom du likevel ikke er fornøyd har du mulighet til å klage. Her får du vite hvordan du går frem for å klage.

Hva kan du klage på?

  • Vedtaket/enkeltvedtaket du har fått
  • Ansatte eller tjenesten du har fått

Klage på vedtak

Vedtak om tjenester er ifølge Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Vedtaket kan derfor påklages for å sikre brukere/pasientenes rettssikkerhet. Dersom du mener du ikke får nødvendig helse- og omsorgshjelp fra kommunen kan du klage på vedtaket innen fire uker etter at du har mottatt dette. Klagen skal være skriftlig og skal være undertegnet av pasient/bruker eller dennes representant. Ved behov kan kommunen være behjelpelig med å skrive ned klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sender kommunen klagen videre til Statforvalteren i Nordland. 

Du kan klage på innholdet i tjenesten eller personellet som utøver tjenesten. Vi ønsker at saker løses på lavest mulige nivå, og ønsker derfor at du først tar forholdet opp med de som yter tjenester til deg, eller ansvarlig avdelingsleder. Dersom dette ikke løser saken, kan du sende en klage til Kommunalsjef Helse og Velferd.

Du også ta kontakt med Statforvalteren eller Pasient- og brukerombudet i Nordland. De kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Adresse er: Statforvalteren i Nordland Statens hus Postboks 1405 8002 Bodø

  • At vi informerer om din anledning til å klage i vedtaket
  • At vi bistår med å utforme klagen dersom det er behov
  • At vi behandler din klage i tråd med forvaltningslovens krav

Hva vi forventer av deg

  • At du bidrar til at vi får nødvendig informasjon i sakens anledning

Pasient og brukerombudet i Nordland. Telefon: 40 50 16 00 E-post: nordland@pasientogbrukerombudet.no