Basisteam 2

Om BBU

Teamet kan bestå av representanter fra følgende enheter:

  • Oppvekst (skole og barnehage)
  • Familie- og helse (helsestasjon, psykisk helse, barn og unge)
  • Barnevern (Nord-Salten Barnevern)
  • HIS
  • NAV
  • Frivilligsentralen
  • Frisklivssentralen

Basisteamet har ingen beslutningsmyndighet, kun veiledende funksjon i forhold til enhetene som gjør sine enkeltvedtak.

Dersom du ønsker at dine utfordringer skal drøftes i basisteamet, kan du ta kontakt med en du kjenner i barnehagen, skolen, helsestasjonen, barnevernet eller NAV.

Dersom foreldre gir samtykke kan enkeltsaker tas opp og drøftes i basisteamet. Foreldre kan også etter avtale møte i basisteamet i forhold til sin sak.