Dette kan du bygge uten å søke

Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke på Direktoratet for byggkvalitet sin side.

Slik søker du

Ved søknad om flere tiltak, må hvert enkelt tiltak sendes som egen søknad i egen forsendelse.

 1. Skriv ut situasjonskart fra kommunekart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet.
 2. Send nabovarsel (trenger du naboliste, ta kontakt med kommunen). Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 3. Vent to uker før du sender søknad til kommunen. Søknaden må inneholde følgende dokumenter:
 • Søknadsskjema.
 • Kvittering for nabovarsel.
 • Situasjonskart hvor tiltaket er inntegnet med avstand til grenser.
 • Tegninger av tiltaket (målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger).

4. Skjemaer til byggesaken finner du på dibk.no.

Dispensasjon

Du må søke om dispensasjon når det du ønsker å gjøre bryter med plan- og bygningsloven (pbl.), eller forskrifter til loven og arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan). En dispensasjon innebærer at det gjøres unntak fra en regel. Dispensasjonen gjelder kun for det aktuelle tiltaket.

Eksempler:

 • Bygge høyere enn 8 og 9 meter, jf. pbl. § 29-4, eller evt. maksimum tillatt byggehøyde fastsatt i gjeldende plan.
 • Bygge mer enn tillatt på tomten, dvs. å overskride tillatt utnyttelsesgrad (% BYA).
 • Avvike fra tillatt bygningsutforming i gjeldende plan, f.eks. takform, takvinkel, type bebyggelse osv.
 • Bygge utenfor byggegrenser i gjeldende plan eller veglovens avstandsbestemmelser.
 • Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, for eksempel fritidsbolig i LNF.
 • Fravike eventuelt plankrav, dvs. krav om utarbeidelse av reguleringsplan.
 • Tiltaket plasseres i 100-meters beltet mot sjø, jf. pbl. § 1-8 og er ikke i tråd med gjeldende bestemmelser i kommuneplanen.