Hva er personvern

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. EUs personvernforordning (GDPR) ble norsk lov 20.juli 2018.

Personvernombud

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger

Mer om personvernombudets rolle finner du på Datatilsynets nettsider

Personvernerklæring

Med bakgrunn i ny personvernforordning (GDPR) som vedtatt innført i Norge 20. juli 2018 har Hábmera souhkanHamarøy kommune utarbeidet personvernerklæring. Som kommune er vi forpliktet til å lagre opplysninger på en lovlig og sikker måte. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler og sikrer de, og rettighetene til den som er registrert.

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Hábmera souhkan/Hamarøy kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.hamaroy.kommune.no eller i papirform. Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tiddokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Lov om behandling av personvern

Vi behandler personopplysninger når vi skal saksbehandle eller gi kommunale tjenester. Når vi behandler personopplysninger, skjer det innenfor rammene av lover og forskrifter som regulerer våre oppgaver og plikter. Sentrale lover er forvaltningsloven, plan- og bygningsloven, lov om helse- og omsorgstjenester og opplæringsloven, samt personopplysningsloven.

Hvor henter vi opplysningene fra?

Vi innhenter først og fremst opplysninger fra deg direkte når du søker om tjenester eller melder deg på aktiviteter. Når vi skal behandle din sak, trenger vi ofte flere opplysninger fra andre nasjonale register som folkeregister, skattemyndigheter eller NAV. Da kan du enten innhente disse opplysningene selv, eller du kan samtykke til at vi innhenter de for deg. Det siste gir ofte en raskere saksbehandling siden vi innhenter opplysningene elektronisk.

Når vi tilbyr lovpålagte tjenester til hele eller deler av befolkningen, innhenter vi også opplysninger fra folkeregisteret. Eksempel på dette er når vi skal tilby skole og helsestasjonstjenester til barn. I disse tilfellene har vi egen lovhjemmel for å innhente opplysninger uten samtykke. For å forsikre oss om at du er den du utgir deg for å være, benytter vi ID-porten som pålogging ved enkelte av våre løsninger.

Definisjon av Personopplysning

En opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger

Er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.


Hvem er behandlingsansvarlig?

Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Hábmera soukhan/Hamarøy kommune.
Det utførende ansvaret er i stor grad delegert til andre enheter. Prosedyrer for oppgaveløsingen ligger i kommunens kvalitetssystem.

Hvem får tilgang til dine opplysninger?

Ansatte i Hábmera/Hamarøy kommune har signert taushetsavtale. Vårt sak- og arkivsystem er bygd opp slik at det kun er de som jobber med din sak som har tilgang til din aktuelle sak.
Databehandleravtaler mellom kommunen og dataleverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Innsyn, retting og sletting

Du kan be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes, slettes eller gjøres utilgjengelig.

Hábmera souhkan/Hamarøy kommune har taushetsplikt og kan bare utlevere personopplysningene dine hvis du samtykker til det, eller hvis det står i loven at vi skal gjøre det. Eksempler på det siste kan være lovpålagt rapportering til helseregister, eller elevresultater i nasjonale prøver. Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til partsinnsyn dersom det forevises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. I klagesaker mot kommunen vil vi også oversende personopplysninger til klageorganet.

Post inn til Hamarøy kommune

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt, i henhold til sensitive personopplysninger. Posten blir sortert og det blir vurdert om den skal overføres til sak-/arkivsystemet. All post som blir ført i sak-/arkivsystemet kommer på elektronisk postliste, som publiseres på vår hjemmeside daglig. Det betyr at andre kan bestille for å lese ditt brev, og media kan omtale ditt brev dersom de har interesse av det. Post som er sensitiv kommer ikke på postlisten, da det ikke er offentlig i henhold til Off.loven § 13. Et dokument som er unntatt offentligheter er påført lovhjemmel (§) og innholdet i dokumentet er anonymisert med xxxxx.
E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

Samtykke

Når du benytter våre elektroniske søknader, må du godkjenne samtykkeerklæring. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte kommunens elektroniske skjemaer. Da må da ta kontakt med Servicekontoret.

Del og Tips en venn-funksjonene

De fleste sider på Hamaroy.kommune.no har klikkbare ikoner for deling på Twitter og Facebook hvor du kan dele siden på nevnte sosiale medier.

Bildebruk

Bildene vi bruker på nettsidene er som oftest illustrasjonsbilder. Ved bruk av bilder tatt i forbindelse med våre kommunale tjenester innhenter vi samtykke først.

Sosiale medier

Hamarøy kommune saksbehandler ikke i sosiale medier og samler heller ikke data i sosiale medier.


Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på Hamaroy.kommune.no som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.  Vi tar gjerne imot innspill om feil, mangler og forslag til forbedringer til postmottak@hamaroy.kommune.no

På Hábmeran soukhan/Hamaroy.kommune.no finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av andre. Hábmera souhkan/Hamarøy kommune har ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider.

Datatilsynet

Datatilsynets oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.
Med ny personopplysningslov får du som innbygger flere rettigheter for å kunne verne om og ha bedre oversikt over personopplysningene dine. 
Datatilsynet har laget en side der de har samlet alle rettighetene.